Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’Ajuntament lliura les claus dels habitatges per a joves de Can Fabra

09/12/2019 - 16:49

Dels 46 habitatges de la promoció, 41 estan destinats a joves fins a 35 anys i els altres 5 han estat lliurats a l’ICUB que els gestionarà com a residències d’artistes que treballen a la xarxa de fàbriques de creació.

Dels 46 habitatges de la promoció, 41 estan destinats a joves fins a 35 anys i els altres 5 han estat lliurats a l’ICUB que els gestionarà com a residències d’artistes que treballen a la xarxa de fàbriques de creació i que vénen a la ciutat a través d’intercanvis.

L’Ajuntament de Barcelona ha lliurat els habitatges destinats a joves d’entre 18 i 35 anys de la promoció construïda per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) al recinte fabril de Fabra i Coats, al barri de Sant Andreu. També s’han lliurat les claus de 5 d’aquests habitatges a l’ICUB, que els gestionarà com a residències d’artistes que treballen a la xarxa de fàbriques de creació i que fan estades a la ciutat a través d’intercanvis.

Es tracta del primer edifici d’habitatge de lloguer públic que s’edifica a l’interior d’una nau industrial, aprofitant i conservant l’estructura exterior de la fàbrica, però en la qual la construcció interior, totalment nova, s’ha fet essencialment amb estructura de fusta, cosa que genera un molt baix impacte ambiental i redueix els terminis de construcció.

Es tracta d’un sistema anomenat “construcció dins de construcció”, que se separa de les façanes existents i aprofita al 100% la capacitat resistent de l’estructura original. De fet, una de les característiques que fan singular aquesta obra, dissenyada per l’equip d’arquitectes Roldán i Berengué, és que és reversible perquè manté i recupera les característiques essencials de l’edifici original i dels seus espais. Per altra banda, el sistema d’aero-tèrmia instal•lat és d’alta eficiència per a la producció d’ACS i calefacció. A més a més, juntament amb estratègies passives, com la protecció solar i la ventilació creuada, fa que s’aconsegueixi una certificació energètica A. I per últim, els materials utilitzats, són reciclats, reciclables i de baix cost energètic.

El nou edifici que s’incorpora al parc d’habitatge públic de la ciutat, i que va iniciar les obres al mes de juny de 2017 a l’antiga nau G del recinte fabril de Fabra i Coats de Sant Andreu, té accés pel carrer Parellada, 9. Consta de 44 habitatges de dos dormitoris, i 2 habitatges adaptats d’1 dormitori. La superfície construïda mitjana dels habitatges és de 64 metres quadrats. Aquests habitatges han quedat perfectament integrats en una fàbrica que es va construir l’any 1905, i que va patir dues ampliacions al llarg del segle XX, la primera cap a 1923 i la segona després de l’any 1950. Els materials i les textures fan reconèixer el caràcter industrial de la nau, i de fet s’han conservat en alguna de les façanes i espais interiors elements que identifiquen i conserven la memòria de l’activitat relacionada amb la industria del fil que es desenvolupava a la fàbrica.

Una altra característica del nou edifici d’habitatge públic de Can Fabra és la creació de grans espais comuns que les famílies que hi viuran podran compartir i utilitzar segons les seves necessitats. En aquest sentit, des de l’IMHAB s’està impulsant per primera vegada un procés col•lectiu i participatiu de decisió per determinar els usos d’aquests grans espais comuns. Una entitat de suport farà l’acompanyament a aquest procés de decisió de les famílies adjudicatàries.

Una part d’aquests grans espais comuns interiors s’han aprofitat per ubicar aparcaments de bicicletes per a les famílies. En total, hi ha 46 places d’aparcament. Però serà la comunitat de veïns i veïnes qui acabarà decidint sobre la esta d’aquests espais. Arquitectònicament aquests espais comuns es caracteritzen perquè connecten visualment i en diagonal el vestíbul de la planta baixa i les encavallades de la coberta.

Una altra singularitat de l’obra que ha dut a terme l’Ajuntament de Barcelona a la nau G de Can Fabra és que hi ha habilitat un espai d’assaig per a la colla castellera Jove de Barcelona. Es tracta d’una part de la nau amb un gran buit central d’aproximadament 10 metres per 10 metres amb el sostre a 9 metres d’alçada, i que incorpora altres espais menors distribuïts a sota, a sobre i al costat d’aquest buit central.

El preu de l’obra ha estat de 6,3 milions d’euros més IVA.

El primer edifici dotacional per a joves des de fa més de 10 anys

L’Ajuntament de Barcelona va construir el primer edifici d’habitatge assequible per a joves entre els anys 1999 i 2000, va ser un projecte de fet amb 6 promocions, el projecte conegut amb el nom de “les vores del cinturó”, que es va lliurar l’any 2000. A partir d’aquella experiència, les promocions dotacionals per a joves (que es van batejar com a 10HJ) es van anar succeïnt de manera progressiva i amb un ritme constant. Es van arribar a construir i lliurar fins a 11 promocions en total entre l’any 2000 i el 2004 (comptant les primeres 6 promocions de les “vores del cinturó”). Una d’aquestes promocions va ser mixta dotacional per a joves i per a persones grans alhora. Va ser l’única que va incorporar en un mateix edifici aquests dos tipus d’usuaris de parc públic. Posteriorment, i fins al 2008, encara es van aixecar dues promocions més destinades a joves i a gent gran, però en aquests casos, es van ubicar en blocs diferents els joves i les persones grans. La promoció de “Camí antic de València” va ser la darrera promoció que va impulsar l’aleshores Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona de l’anomenat 10HJ.

Can Fabra és, doncs, la primera promoció d’habitatge destinada a joves que promou l’Ajuntament de Barcelona, ara a través de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), des de fa més de 10 anys.