Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’Ajuntament de Barcelona impulsa la compra de finques per ampliar l’habitatge públic i assequible a la ciutat

01/03/2019 - 09:34

Habitatge. Fins ara s’han comprat 22 finques que sumen 401 habitatges que s’han incorporat al parc públic d’habitatges

Amb l’objectiu de protegir i ampliar el parc públic d’habitatges a la ciutat, l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat en els darrers anys la compra de finques i habitatges. Es tracta d’una mesura alternativa a la construcció d’habitatges i que, al mateix temps, contribueix a garantir la protecció del dret a l’habitatge als barris a través de l’ampliació del parc d’habitatge públic i assequible

La compra de finques es porta a terme per evitar que els habitatges vagin a parar a mans de fons voltors i oportunistes que especulen i fan grans negocis immobiliaris. Quan això passa, els principals afectats son els veïns que son expulsats de les seves cases i dels seus barris. Per això, la compra de finques serveix per garantir que es preserva l’habitatge protegit a la ciutat.

Per altra banda, amb aquesta acció també es promou la rehabilitació de les finques i, per tant, la dignificació de les condicions de vida de la ciutadania i la millora del parc públic d’habitatge.

A més, els pisos que s’obtenen a través de la compra de finques es posen a disposició de la Mesa d’emergències socials, així com també s’adjudiquen entre els demandants inclosos al Registre de Sol·licitants d’HabitatgeD’aquesta manera també es dona resposta a les situacions d’emergència per la pèrdua de l’habitatge habitual.

 

Protegir els veïns i dignificar l’habitatge

Amb aquesta política de compra de finques l’Ajuntament de Barcelona ha pogut garantir que els veïns i veïnes es puguin quedar als seus habitatges pagant un lloguer assequible o social, en funció de cada cas, i que no hagin de marxar del barri.

Aquest és el cas, per exemple, dels veïns de l’edifici del carrer de l’Encuny, 7, a la Marina del Prat Vermell, una finca de 114 pisos protegits que va ser adquirida per l’Ajuntament de Barcelona a finals de 2018 per tal de combatre l’especulació i l’expulsió del veïnat.

A més, la rehabilitació permet millorar i dignificar uns habitatges que en molts casos es troben en una situació molt deixada ja que els seus anteriors propietaris havien omès la seva obligació de mantenir-los en condicions dignes i segures.

Més del 70% dels habitatges comprats per l’Ajuntament de Barcelona estan habitats per famílies, mentre que la resta es troben en procés de rehabilitació.

 

661 habitatges al parc públic  

Fins ara, l’Ajuntament de Barcelona ja ha invertit més de 45 milions d’euros a adquirir 22 finques, que representen un total de 401 habitatges. També s’han invertit 10 milions d’euros a rehabilitar-los.

Per altra banda, gràcies als convenis i altres procediments, com el tanteig i retracte, l’Ajuntament ha incorporat 200 habitatges més al parc públic.

Per tot plegat, en el període 2016-2019 el nombre d’habitatges adquirits sumen un total de 661, més del doble dels que es van comprar en el període 2012-2015, quan van ser 274, i molt lluny dels adquirits entre 2008 i 2011, quan només se’n van comprar 17.

El consistori no pot comprar de forma continuada habitatges per la qual cosa aquesta solució és finita i puntual en l’àmbit territorial.

Comparteix aquest contingut