Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La superilla d’Horta recuperarà 2.800 metres quadrats per al veïnat

15/10/2018 - 17:58

La intervenció traurà els vehicles de pas que travessen el barri cap a la ronda de Dalt.

El nucli antic d’Horta blinda la prioritat dels vianants als carrers amb el desplegament del programa superilles, que recuperarà 2.832 metres quadrats d’espai per a l’ús dels veïns i les veïnes amb la pacificació dels carrers de Fulton, d’Horta, de Feliu i Codina i de Chapí.

Fulton i Horta lliures de vehicles de pas

Actualment uns tres mil vehicles creuen el barri d’Horta per anar a la ronda de Dalt. Per evitar-ho i facilitar els desplaçaments a peu, el carrer de Fulton i el carrer d’Horta entre la plaça d’Eivissa i la baixada de la Combinació, seran de plataforma única i velocitat reduïda.

A més s’hi ampliarà el verd amb noves jardineres i es renovarà el mobiliari urbà.

Les obres al carrer de Fulton ja han començat i s’enllestiran al desembre. A partir del gener del 2019 s’executaran els treballs al carrer d’Horta, que s’acabaran al mes de març. Els treballs tenen un cost de 365.000 euros.

Més vida a Feliu i Codina i a Chapí

La pacificació dels carres de Feliu i Codina, entre el carrer de Chapí i el carrer d’Eduard Toda, i el carrer de Chapí, entre el carrer de Feliu i Codina i el carrer del Vent, es concretarà amb la remodelació de les vies de plataforma única i velocitat reduïda, la instal·lació de mobiliari urbà per crear nous espais d’estada i l’ampliació dels escocells per augmentar el verd urbà.

Totes dues intervencions començaran al febrer del 2019 i acabaran al juliol. El pressupost dels treballs és d’1.300.000 euros.

La remodelació dels carrers de Fulton, d’Horta, de Feliu i Codina, i de Chapí inclou la prohibició d’estacionament en els trams pacificats. S’hi habilitaran zones de càrrega i descàrrega per poder fer aturades breus.

Altres actuacions

La superilla del nucli antic d’Horta inclou també la urbanització de voreres passants, com a la cantonada del passeig de Fabra i Puig amb el carrer del Canigó, i l’eliminació d’un sentit de circulació en alguns trams del carrer de Feliu i Codina i de Chapí.

A més, de cara al pròxim mandat es preveuen altres actuacions: es pacificarà el tram del carrer de Chapí entre Rectoria i Feliu i Codina, es crearan espais d’estada al carrer d’Eduard Toda i s’habilitarà un nou espai per a l’estacionament amb prioritat per a busos escolars al solar que hi ha entre l’avinguda de l’Estatut i el passeig de Valldaura.

Impuls al programa Superilles

El programa Superilles avança amb l’objectiu de recuperar els carrers de la ciutat per a l’ús dels veïns i les veïnes amb propostes adaptades a les característiques de cadascun dels espais de la ciutat on s’estableix.

Al Poblenou, on la superilla es va posar en marxa fa dos anys, s’han recuperat 25.000 metres quadrats d’espai veïnal, un 10% destinat a àrees de joc infantils, i s’ha incentivat un 30% el nombre d’activitats econòmiques al carrer.

El pla per desenvolupar la superilla de Sant Antoni està en marxa. De moment, la cruïlla entre els carrers del Comte Borrell i de Tamarit s’ha transformat en una àgora ciutadana pacificada amb 5.000 metres quadrats d’espais de lleure i de trobada, i més verd. Queda pendent la remodelació de 21.000 metres quadrats més.

També avança la superilla de les Corts, on s’ha acabat una de les principals actuacions, la pacificació del carrer de Conxita Supervia.

En aquestes tres se suma ara l’actuació a la superilla d’Horta, i abans que acabi el mandat es presentarà la proposta d’actuació per a la superilla d’Hostafrancs.

Comparteix aquest contingut