Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La construcció d’habitatge públic a Barcelona reanima el sector de l’obra pública a Catalunya

05/11/2020 - 12:57

Habitatge. L’IMHAB lidera la contractació d’obra pública amb 13 promocions i 133,1 milions d’euros

La licitació d’obra pública a Catalunya aquest any 2020 disminueix un 41% respecte al mateix període de l’any anterior, en un sector molt afectat per la crisi sanitària, segons explica la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC). La gran inversió en habitatge social de l’Ajuntament de Barcelona, però, ha reanimat el sector convertint-se en el principal inversor en obra pública de Catalunya. L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) ha licitat en tres mesos més de mil pisos en 13 promocions que sumen un pressupost total de 133 milions d’euros.

L’administració local és, de fet, el nivell administratiu més actiu. Ha augmentat el seu percentatge de participació del 45,4% l’any 2019 al 64,35% l’any 2020. Ha publicat anuncis pel valor de 562 milions d’euros entre gener i setembre de 2020, tot i que l’import ha disminuït un 17% respecte del mateix període del 2019. Aquesta disminució s’ha produït també en la resta d’administracions. De fet, la inversió de la Generalitat ha disminuït un 29% mentre que la de l’administració central ho ha fet un 87%.

El descens més gran es va produir durant segon trimestre de 2020, coincidint amb el tancament de l’economia i l’estat d’alarma. Des de mitjans de maig s’han anat reprenent els procediments, però encara no s’han recuperat. Si continua aquesta tendència, la licitació d’obra pública es podria situar al voltant dels 1.100 milions d’euros, aproximadament una quarta part del volum mitjà dels darrers 20 anys, que se situava al voltant dels 3.750 milions d’euros anuals. Des de la COOC reivindiquen que l’obra pública a Catalunya genera un alt retorn econòmic i social i genera activitat en altres sectors.

L’habitatge públic, central en l’estratègia de l’Ajuntament de Barcelona

El fet que l’IMHAB lideri la contractació d’obra pública coincideix amb les línies estratègiques de l’Ajuntament de Barcelona per garantir el dret a l’habitatge. Considera que la promoció d’habitatge públic de qualitat és clau per garantir l’accés a un habitatge digne. Aquestes polítiques inclouen la construcció de 7.915 pisos des de l’any 2015. Actualment l’Ajuntament té 73 promocions actives, 18 de les quals estan acabades, 24 en construcció. 25 en redacció de projecte i 6 en reserva de sòl. Podeu consultar l’estat de la promoció, la seva ubicació i tipologia al mapa de les noves promocions d’habitatge públic de Barcelona de la web de l’IMHAB.

El parc d’habitatge públic de Barcelona el 2015 era només de l’1%, un percentatge clarament inferior al de moltes ciutats europees. Tenir un parc públic suficient i de qualitat és clau per garantir als ciutadans l’accés a un habitatge digne. Per això l’Ajuntament de Barcelona s’ha proposat augmentar-lo a través de diversos mecanismes. Per una banda, construint habitatge públic, però també apostant perquè aquest sigui de lloguer i tingui una qualificació indefinida que faci que no torni al mercat privat i s’acabi perdent amb el pas dels anys. També té present, dins la seva estratègia, la importància de la col·laboració público-privada i la recerca de solucions alternatives, com els allotjaments APROP, per fer front a les situacions d’emergència en matèria d’habitatge.