Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La catalogació de l’alzina d’Encarnació podrà evitar l’enderroc de les casetes

18/01/2019 - 17:05

Gràcia. Un article de la Llei d’espais naturals de la Generalitat permet revocar les llicències d’obra que afectin l’arbre.

Les obres que afecten les casetes del carrer de l’Encarnació, a Gràcia, han estat suspeses cautelarment mentre l’alzina centenària no sigui catalogada. Quan aquesta catalogació sigui aprovada pel Consell plenari, es podrà retirar definitivament la llicència d’obres per a la finca en qüestió. Això, i també l’actualització del catàleg patrimonial urbanístic de Gràcia, en podria salvar les casetes.

El regidor del districte de Gràcia, Eloi Badia, ha anunciat avui que l’Ajuntament podrà retirar de manera retroactiva la llicència d’obres de construcció a la propietat de les casetes situades al carrer de l’Encarnació, 15-17, al districte de Gràcia. L’operació serà possible d’acord amb dos preceptes legals —un de la Llei d’espais naturals de la Generalitat i un altre de l’ordenança municipal de medi ambient— que permeten retirar un permís d’obres que afecti un element natural protegit.

El contacte establert amb la plataforma veïnal Salvem l’Alzina va permetre trobar la possibilitat de recórrer a aquesta base legal per retirar la llicència d’obres. Són, en concret, els articles 9 i 10 de la Llei d’espais naturals de la Generalitat, que prohibeix la destrucció de “les espècies de la flora que necessiten una preservació especial”. Per la seva banda, l’ordenança municipal de medi ambient (article 74.10.4) estableix que “qualsevol projecte previst en una zona propera a un arbre inclòs al Catàleg d’arbres d’interès local, tant públics com privats, n’haurà de garantir la perfecta conservació i les condicions de desenvolupament”.

En virtut d’aquests dos preceptes, un cop aprovada la catalogació de l’alzina al Consell plenari del mes de gener, el consistori podrà dictaminar definitivament la retirada de la llicència d’obres, ara suspesa de manera cautelar.

L’alzina centenària i la mobilització veïnal

En aquesta finca, on la propietat havia iniciat els tràmits per enderrocar-ne les cases i construir-hi una promoció d’habitatges, hi ha una alzina centenària. El teixit veïnal del barri es va mobilitzar per salvar i catalogar l’arbre com a element patrimonial de l’arbrat i el verd de Barcelona. Els veïns demanen, a més, la preservació, catalogació i conservació de les casetes del carrer de l’Encarnació.

L’Ajuntament va treballar amb la propietat per conservar l’alzina, i els serveis de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona ja han començat a tramitar l’expedient que permetrà catalogar-la. Quan es va obrir aquest expedient de catalogació, ja es van dictar mesures cautelars per aturar les obres d’enderrocament de les dues edificacions de la finca.

Paral·lelament, el Districte s’ha proposat començar un procés per revisar el catàleg de patrimoni de Gràcia, a fi de protegir elements d’interès patrimonial que ara mateix no estan protegits, com per exemple les casetes del carrer de l’Encarnació. Badia ha recordat, en aquest sentit: “La catalogació feta el 2015, durant el mandat anterior, ha resultat clarament insuficient. Ara toca fer-ne una de sòlida i que millori la del 2000.” Aquest procés de catalogació no només es desenvolupa a la Vila de Gràcia, sinó també en una part de Gràcia Nova, la Salut i Vallcarca, en què també hi ha casetes amb un interès patrimonial, per tal d’evitar-hi casos similars als del carrer de l’Encarnació.

Comparteix aquest contingut