Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Jornada de portes obertes a la nova promoció d’habitatges al carrer Comte Borrell

30/11/2020 - 08:13

Habitatge. Els 35 habitatges amb protecció oficial i règim de lloguer es podran visitar el proper divendres 11 i dissabte 12 de desembre

El proper divendres 11 i dissabte 12 de desembre es podran visitar, amb inscripció prèvia i en grups reduïts, els nous habitatges amb protecció oficial de la promoció situada al carrer Comte Borrell 159, construïda per l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB). La visita a la promoció es podrà fer tots dos dies de 9.30 a 13.30 i de 15.30 a 19.30 hores. Es faran visites guiades en franges de mitja hora i en grups d’un màxim de sis persones. És imprescindible inscriure’s a través del següent enllaç o trucant per telèfon al 670 05 43 34. (L’atenció del telèfon serà de l’1 al 10 de desembre, de 9.00 a 13.00 i de 15.30 a 19.00 h, de dilluns a divendres. Aquest telèfon serveix només per inscriure’s a la jornada de portes obertes dels habitatges.

La jornada de portes obertes substitueixels tradicionals actes de lliurament de claus i les celebracions amb les persones adjudicatàries. D’aquesta manera s’adapten a un format que permet celebrar un moment important pel barri i per aquestes persones complint amb les mesures sanitàries del moment actual. Aquesta jornada, que coincideix amb la finalització de les obres i l’entrega de les claus als nous veïns i veïnes, serveix per compartir el moment ambel barri i la ciutat.

La promoció de Comte Borrell 159 consta de 35 habitatges distribuïts en sis plantes. D’aquests, se n’han adjudicat 30 en règim de lloguer social. Dels cinc pisos restants, tres s’han reservat per contingents especials i dos per emergències. Els 30 pisos adjudicats s’han repartit de la següent manera, tenint en compte les necessitats de diversos col·lectius: deu son de règim general, nou per menors de 35 anys, tres per famílies monoparentals, set per veïns ja arrelats al barri i, per últim, un habitatge per a persones amb discapacitat.

I l’edifici té, a més dels habitatges, 22 places d’aparcament i una escola bressol situada a la planta baixa i l’entresol. Tots els habitatges tenen dos dormitoris i les dimensions varien entre els 54 i els 69 m². Un dels habitatges és, a més a més, adaptat i accessible per a persones amb discapacitat.

En la construcció d’aquests habitatges, com en totes les promocions de l’Ajuntament, s’ha tingut molt en compte la sostenibilitat. Tots han obtingut una qualificació energètica A, la màxima pel que fa a l’eficiència energètica. A més a més l’aigua calenta i la calefacció funcionen amb aerotèrmia, una tecnologia innovadora que proporciona una font d’energia renovable i requereix poc manteniment.

L’edifici està situat a la Nova Esquerra de l’Eixample, en concret a l’illa de cases on es troben els Jardins d’Emma, un dels jardins d’interior d’illa més grans de l’Eixample. En aquesta mateixa illa de cases, l’IMHAB hi està construint una altra promoció d’habitatge públic que comptarà amb 47 habitatges amb serveis per la gent gran.

Compromís amb l’habitatge públic
L’any 2015 el parc d’habitatge públic de Barcelona era de l’1 %, una xifra insuficient i clarament inferior a la mitjana europea, per això l’Ajuntament ha treballat per fer-lo créixer. L’IMHAB és, de fet, la institució que més ha incrementat la licitació d’obra pública a Catalunya aquest any 2020. En tres mesos ha licitat més de mil pisos en 13 promocions que sumen un pressupost total de 133 milions d’euros.

Des de l’any 2015 s’han construït 7.915 habitatges públics fent que el parc d’habitatge s’ampliï fins arribar als 10.000 habitatges. Actualment l’Ajuntament té 73 promocions actives, 18 de les quals estan acabades, 24 en construcció, 25 en redacció de projecte i 6 en reserva de sòl. Això suposa que hi ha uns 3.614 habitatges en marxa actualment a banda dels que s’estan projectant.

El compromís amb l’habitatge públic, però, no passa només per la construcció sinó també per apostar que aquest sigui de lloguer i tingui una qualificació indefinida que faci que no torni al mercat privat amb el pas dels anys. Amb tot això vol aconseguir un parc públic suficient i de qualitat que garanteixi el dret a un habitatge digne.