Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Inici del procés de licitació per construir habitatge públic a l’illa Glòries

30/03/2021 - 14:30

Habitatge. Estarà formada per quatre edificis en un sol conjunt, amb 238 habitatges.

Comença el procés de licitació de les obres de construcció de la promoció de l’illa Glòries, formada per quatre edificis en un sol conjunt, amb 238 habitatges. L’import de licitació és de 41,6 milions d’euros i la previsió és que s’adjudiqui en un termini aproximat de sis mesos per poder començar les obres el quart trimestre del 2021.

La promoció se situarà a l’illa delimitada per la gran via de les Corts Catalanes, la mateixa plaça de les Glòries i el carrer dels Encants Vells, i s’obrirà d’una banda sobre el gran parc de la Canòpia Urbana i, de l’altra, sobre el Mercat dels Encants.

Es tracta de la promoció pública més important de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) i la més gran impulsada els darrers anys per un ajuntament en tot l’Estat, només superada per una promoció del Govern autonòmic basc.

Tindrà 238 habitatges, 125 dels quals de lloguer protegit i 113 de dret de superfície, i la previsió és que hi puguin viure més de 800 persones:

  • 128 seran de tres habitacions
  • 97 de dues habitacions
  • 13 d’una habitació

Tots els habitatges es construiran incorporant la perspectiva de gènere: desapareixerà qualsevol jerarquia entre les estances per adaptar-les a nous models familiars i de convivència. Els espais com cuines, banys o safareigs tindran les mateixes condicions de llum natural i ventilació que les considerades sales principals, com sales d’estar i dormitoris.

El projecte està format per quatre blocs de diferents alçàries que s’uneixen a les tres primeres plantes d’habitatges i deixen un espai lliure a la planta baixa que prolonga un recorregut de vianants des de la Diagonal fins als Encants. A més, disposaran de dos patis interiors per a l’ús veïnal que es podran habilitar com a espais d’estada, jocs infantils o estacionament de bicicletes, entre d’altres possibles usos.

En aquest projecte també destaca l’estratègia ambiental: es redueixen l’impacte ambiental, amb l’ús de fusta en l’estructura d’un dels blocs, i la demanda d’energia de calefacció i refrigeració, per mitjà de mesures passives. A més, els edificis disposaran de cobertes verdes, mecanismes de reaprofitament d’aigües grises i plaques fotovoltaiques a la coberta per a la generació d’energia renovable.

Els grups d’arquitectes que han treballat conjuntament amb l’IMHAB en la definició del projecte executiu són els següents:

  • Cierto Estudio, format per les joves arquitectes Marta Benedicto, Carlota de Gispert, Ivet Gasol, Anna Llonch, Lucía Millet i Clara Vidal i per Franch Llonch
  • La UTE formada per Haz Arquitectes SLP, Bayona Valero Arquitectes Associats SLP, Cantallops Vicente Arquitectes i Ensenyat Tarrida Arquitectes SLP
  • La UTE formada per Pau Vidal i Estudio Vivas Arquitectes SCP
  • SV60 Arquitectos