Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Informació pràctica sobre la Covid-19

26/02/2020 - 14:03

Salut pública. Les recomanacions actuals a Barcelona són que la ciutadania continuï fent vida normal.

Després de la detecció de diversos casos de Covid-19 a Barcelona, s’ha constituït un comitè municipal de coordinació i seguiment per analitzar acuradament l’evolució del virus a la ciutat. El comitè es coordina de manera constant amb les autoritats sanitàries catalanes i estatals, i la informació s’actualitza i es difon contínuament. Cal recordar que el 80% de les persones infectades presenten símptomes lleus i que la recomanació principal actualment a Barcelona és fer vida normal i seguir les mesures habituals en cas de grip comuna.

El comitè de coordinació i seguiment constituït per l’Ajuntament de Barcelona per analitzar en detall l’evolució de la Covid-19 a la ciutat està dirigit per la regidora de Salut, Gemma Tarafa, i hi són presents totes les gerències i serveis municipals. El grup es coordina amb les autoritats sanitàries de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat. Ja fa setmanes que a Catalunya s’ha establert un protocol, coordinat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, per a la vigilància d’aquest tipus de coronavirus, que s’actualitza diàriament segons les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la resta d’autoritats sanitàries.

Atenció telefònica

Amb l’objectiu d’atendre millor la ciutadania, els telèfons 010 i 012 s’han habilitat per resoldre dubtes i consultes, mentre que l’atenció sanitària telefònica, adreçada a persones que es trobin malament, es proporciona a través del 061.

Què és la Covid-19?

La Covid-19 és una nova malaltia per coronavirus que es va detectar per primer cop el mes de desembre del 2019 a la ciutat de Wuhan, a la Xina. El coronavirus és una àmplia família de virus que afecten normalment els animals però, en determinades ocasions, com aquesta, es poden transmetre dels animals a les persones. Provoquen quadres clínics que van des del refredat comú fins a pneumònies greus.

Símptomes

Els símptomes més comuns de la Covid-19 inclouen febre, tos i dificultat respiratòria. En els casos més greus, la infecció pot causar dificultats importants per respirar, fracàs renal i fins i tot la mort. Cal destacar que aquests casos més greus en general només afecten la gent gran o persones que pateixen malalties cròniques cardíaques, pulmonars o alteracions de la immunitat.

Els símptomes poden trigar entre un i catorze dies a aparèixer, però el més habitual és que el període d’incubació sigui de cinc o sis dies.

Transmissió del virus

La transmissió de la Covid-19 es produeix sobretot pel contacte amb les secrecions respiratòries d’una persona malalta, com la tos o els esternuts. Aquestes secrecions poden infectar una altra persona si entren en contacte amb el nas, els ulls o la boca d’aquesta persona.

Recomanacions per a la prevenció

En aquests moments a Barcelona i a la resta de Catalunya es recomana fer vida normal i mantenir les mesures de prevenció que ja se segueixen habitualment amb la grip estacional:

  • Rentar-se les mans sovint amb desinfectant de mans a base d’alcohol o amb aigua i sabó.
  • Tapar-se la boca i el nas en cas de tenir tos o esternuts, preferiblement amb la part anterior del colze o amb un mocador d’un sol ús.
  • Mantenir una distància prudencial de dos metres respecte a persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
  • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.

Activitats públiques

Amb la situació actual no hi ha cap recomanació de salut pública per a la restricció d’activitats a la ciutat.

Mascaretes

Les mascaretes només són efectives per evitar encomanar el virus a altres persones quan ja es té la infecció. Per tant, no se’n recomana l’ús a la població sana, només als professionals sanitaris i les persones cuidadores en contacte directe amb persones malaltes.

Què heu de fer en cas de sospitar d’un cas de coronavirus?

Qualsevol cas, sospitós o confirmat, es deriva als serveis de salut públics, que estan preparats per actuar. Els protocols són clars i estan específicament dissenyats per a aquestes situacions. Si presenteu símptomes respiratoris com tos, mal de coll, febre o sensació de dificultat per respirar i heu estat en contacte amb algú que tingui la malaltia o heu viatjat als països de risc, com la Xina o el nord d’Itàlia, la recomanació és quedar-se a casa i comunicar-se per telèfon amb els serveis sanitaris o el 061.

Trobareu més informació sobre la Covid-19 a https://www.aspb.cat/noticies/preguntes-respostes-covid19.