Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Impuls a l’habitatge i l’activitat econòmica a Sant Andreu amb la transformació de l’antiga fàbrica Mercedes

12/04/2021 - 14:33

Urbanisme i infraestructures. La proposta inclou crear 1.450 pisos, protegir el patrimoni industrial i obrir l’espai amb una plaça i zones verdes per cosir els barris dels entorns.

L’antiga fàbrica Mercedes-Benz, a Sant Andreu, es transformarà en un nou espai urbà, veïnal i econòmic que cosirà els barris de Sant Andreu de Palomar i el Bon Pastor. L’acord amb els propietaris inclou crear 1.450 pisos, protegir el patrimoni industrial i connectar l’àmbit amb els entorns amb una plaça i zones verdes. Ara s’obrirà un procés participatiu amb el veïnat i les entitats per acabar de definir l’actuació.

La transformació revitalitzarà els més de 90.000 metres quadrats de la fàbrica, en desús des del 2007: un 60% de l’espai es destinarà a habitatge i un 40% a activitats econòmiques.

Més habitatge

S’hi construiran al voltant de 1.450 pisos, un 40% dels quals en règim de protecció oficial, la meitat en règim de lloguer, i un 60% lliures. 

Als blocs d’habitatges es reservaran 33.000 metres quadrats per a comerços, oficines i activitats industrials en planta baixa.

Indústries creatives i noves tecnologies

Als edificis situats al voltant de la nau central de l’antiga fàbrica s’hi ubicaran espais per a activitats econòmiques i formatives.

Entre altres, es preveu situar-hi la nova seu de la Facultat de Disseny i Enginyeria Elisava de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), i la seu institucional de la UVic-UCC a Barcelona.

A més, es treballa perquè la Fundació Leitat hi instal·li un centre propi i lideri la implantació de noves empreses tecnològiques vinculades a les indústries creatives i 4.0.

Preservació del patrimoni

El nou espai eliminarà les tanques perimetrals de la fàbrica per connectar l’espai amb els barris, però protegirà els edificis industrials, amb excepció de la nau central, que es convertirà en una plaça reservada per als vianants i les bicicletes.

Amb la transformació, s’aplicaran criteris de sostenibilitat a les noves construccions.

Una transformació consensuada amb el veïnat

L’actuació a l’antiga fàbrica Mercedes se sotmetrà a un procés participatiu per consensuar amb el veïnat i les entitats la transformació de l’espai i els equipaments que s’hi ubicaran. Paral·lelament, la proposta es tramitarà en comissió de govern i al Ple municipal.

Abans d’intervenir serà necessari modificar el pla urbanístic de l’espai, ara establert com a sòl industrial, per poder-hi ubicar habitatges, comerços i la resta d’usos.

L’objectiu és que les primeres activitats s’hi instal·lin el 2023.