Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Habitatges i equipaments a l’antic Hotel Buenos Aires

15/07/2020 - 11:14

Habitatge. S'inicia l'expropiació d'aquest edifici emblemàtic per crear-hi 37 habitatges per a col·lectius vulnerables i equipaments per al barri de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes.

S'inicia l'expropiació d'aquest edifici emblemàtic per crear-hi 37 habitatges per a col·lectius vulnerables i equipaments per al barri de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes. A més, se'l qualificarà com a bé d'interès urbanístic .

S’ha aprovat la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) que permetrà l’Ajuntament adquirir l’antic Hotel Buenos Aires, per a:

  • La creació de 37 habitatges dotacionals: allotjament assequible per a col·lectius vulnerables, per a gent gran i joves.
  • L’establiment d’equipaments de barri: que es consensuaran amb el veïnat i les entitats dels entorns.
  • La catalogació: per protegir la seva singularitat arquitectònica i per conservar el seu valor i essència.

S’inicia el procés per obtenir en els propers anys la titularitat pública del sòl destinat a equipaments, i s’estima el valor d’expropiació en uns 3,5 milions d’euros.

37 allotjaments dotacionals

Es vol destinar l’hotel a allotjaments dotacionals, especialment orientats cap a la gent gran i els joves, ja que l’origen de l’edifici el fa òptim per acollir usos residencials. A més, es construirà un edifici nou que permetrà la promoció d’un total de 37 pisos dotacionals:

  • Antic hotel: 17 pisos per a gent gran
  • Edifici nou: 20 pisos per a joves

A tot el districte ara mateix només hi ha 209 habitatges de lloguer per sota del preu de mercat, un 0.37% dels 57.009 habitatges que hi ha en total. Queda molt lluny del 15% d’habitatges destinat a polítiques socials que marca la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge.

Reivindicació històrica del veïnat

L’immoble està situat al carrer de Mont d’Orsà, 31-33, a la part alta del barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes i, actualment, el veïnat hi fa activitats comunitàries. Es vol respondre a la reivindicació veïnal de preservar la memòria i el valor històric de l’immoble i a la necessitat d’allotjament protegit i assequible que té el barri i el propi districte.

Una icona de principis de segle XX

L’antic Hotel Buenos Aires va ser un dels hotels que es van construir a la part alta de Vallvidrera, per aprofitar la ubicació privilegiada d’aquest entorn de la ciutat. Va ser projectat el 1885 com a fonda, i entre 1908 i 1909 l’arquitecte Jeroni Granell el va reformar i ampliar i el va transformar en un gran hotel de l’última etapa del modernisme barceloní.

Es tracta d’un edifici de planta baixa, tres plantes pis i soterrani a quatre vents, construït amb obra de maó revestida. L’antic menjador, a la primera planta, és l’espai més important de tot el conjunt. És l’estança més àmplia i lluminosa i té set balcons grans. Preserva de manera gairebé intacta els seus acabats originals, amb ceràmica vidrada en sostres i arrimadors, i vitralls de colors en el coronament dels balcons. També té paviments de mosaic hidràulic ornamental al terra i llums de ferro forjat i vidre de colors.

A l’antic Hotel Buenos Aires se li atorga un nivell C de protecció (bé d’interès urbanístic), així que quan calgui fer reformes:

  • El menjador, els espais nobles com ara l’escala principal i els elements de decoració original de la planta noble s’hauran de conservar i restaurar.
  • Les façanes i els elements que en formin part, balcons, baranes… hauran de mantenir l’essència original.
  • Els colors que calgui adoptar per a superfícies i elements façana s’escolliran a partir d’una interpretació històrica, arquitectònica i paisatgística i la diagnosi de l’estat constructiu de l’immoble.