Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Expedient sancionador al fons inversor Azora per mantenir pisos desocupats

18/06/2020 - 16:55

Habitatge. La infracció està qualificada com a molt greu i pot implicar multes de 90.000 a 900.000 euros.

El fons inversor Azora, propietari d’un edifici d’habitatges situat a la plaça d’Alfonso Comín, s’enfronta a un expedient sancionador després d’haver incomplert l’obligació de llogar vint pisos que han estat buits durant períodes de fins a tres anys. A més, els veïns i les veïnes de l’edifici denuncien pràctiques abusives d’Azora pel que fa als preus i algunes condicions del lloguer.

La Unitat de Disciplina d’Habitatge, que treballa per fer front a les pràctiques abusives i les operacions especulatives i per evitar la vulneració de drets, l’assetjament i la discriminació en matèria d’habitatge, va detectar que Azora havia mantingut fins a vint pisos buits en períodes de fins a tres anys.

La Llei del dret a l’habitatge determina que els pisos convencionals només poden estar buits sense justificació durant dos anys, i en el cas de pisos protegits, el període màxim és de tres mesos. La infracció està tipificada com a molt greu i la multa pot ser d’entre 90.000 i 900.000 euros.

No obstant això, el consistori proposa al fons inversor que posi els pisos buits a disposició de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

Azora i les famílies llogateres

L’any 2010 el fons inversor Azora Gestión Inmobiliaria, SL va adquirir l’edifici d’habitatges de la plaça d’Alfonso Comín, 11-12, que es va construir per fer pisos de lloguer i amb protecció oficial. A partir de l’any 2018 va passar al règim de preu concertat.

L’anunci de l’expedient sancionador s’afegeix al malestar dels veïns i les veïnes de l’edifici, que denuncien que Azora ha imposat pujades de preus desmesurades i pràctiques abusives. Quan l’edifici va passar a règim concertat, la propietat va aplicar a les famílies llogateres els preus més alts marcats per la normativa, superiors als preus de referència de l’índex de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Això implica que el lloguer d’aquests pisos és més elevat que el de pisos similars de la zona que no tenen protecció oficial.

A aquesta situació s’afegeix el fet que Azora no ha volgut renovar alguns dels contractes de lloguer, malgrat que les famílies compleixen els requisits.

Per tot això, l’Ajuntament demana a la Generalitat que intervingui en el conflicte i obligui el fons inversor a modificar els preus màxims per a aquest tipus d’habitatges. A més, s’insta Azora a renovar els contractes de lloguer vigents.