Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Endavant la proposta perquè el 30% dels pisos nous siguin protegits

18/06/2018 - 20:41

Urbanisme i infraestructures. La mesura és una iniciativa de les entitats socials que lluiten pel dret a l’habitatge.

Davant la situació d’emergència habitacional que viu la ciutat, la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha aprovat inicialment la tramitació d’una mesura perquè el 30% dels habitatges de nova construcció i de grans rehabilitacions sigui protegit. Aquesta mesura suposaria entre 300 i 400 habitatges assequibles cada any.

VÍDEO. Ada Colau: “A Barcelona avui fem un pas determinant per revertir el procés que ha normalitzat l’especulació immobiliària.”

Les urgències socials que es deriven de l’execució de desnonaments i de les dificultats de molts veïns i veïnes per poder pagar el lloguer fan necessari activar tots els mecanismes possibles per ampliar el parc d’habitatge assequible.

Amb aquest objectiu, la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha aprovat inicialment la tramitació d’una modificació del Pla general metropolità per destinar un 30% dels habitatges d’obra nova o de grans rehabilitacions amb un sostre urbanístic superior a 600 metres quadrats a habitatge de protecció oficial. Això suposaria entre 300 i 400 habitatges assequibles cada any.

A més, també s’ha iniciat la tramitació per ampliar a tota la ciutat el dret de retracte i tanteig per donar preferència en totes les operacions de compravenda a l’Ajuntament.

Excepcions 

Les llicències tramitades abans de l’aprovació definitiva de la nova norma estaran exemptes d’aquests requisits. També les operacions en què la compra dels habitatges o del solar s’hagi fet entre l’1 de juliol de 2016 i l’entrada en vigor de la nova norma, sempre que presentin la llicència en un període de dos anys des de l’aprovació definitiva. A més, en el cas de les transaccions executades entre l’1 de gener de 2016 i l’1 de juliol de 2016, hauran de destinar un 20% dels pisos a habitatge protegit, en lloc d’un 30%.

L’objectiu és garantir la viabilitat econòmica de les operacions que s’han iniciat amb unes previsions econòmiques que no incloïen les condicions de la nova normativa.

D’altra banda, els habitatges dels edificis catalogats com a patrimonials, els polígons d’actuació urbanística que ja incorporaven habitatge assequible o els espais en transformació, com la Marina o la Sagrera, que ja tenen percentatges d’habitatge protegit elevats, també queden exempts d’aquests requisits.

Consens social i polític

La mesura neix a partir d’una moció en defensa de l’habitatge assequible impulsada per diverses entitats, com la PAH, el Sindicat de Llogaters o la FAVB, que va rebre el suport majoritari dels grups municipals en el Plenari municipal del 23 de febrer de 2018 a través d’una declaració institucional.

A més, s’ha desenvolupat d’acord amb la Llei d’habitatge i té com a referència els exemples de París i Nova York, on ja apliquen normatives semblants, que, des de la col·laboració i la corresponsabilitat amb el sector privat, han permès ampliar el parc d’habitatge assequible.

Calendari

La modificació del Pla general metropolità inicia la tramitació a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Ara s’obrirà un període d’al·legacions abans del debat i votació al Plenari municipal, on, per seguir la tramitació, s’hauria d’aprovar provisionalment. L’aprovació final depèn de la Subcomissió d’Urbanisme, formada per membres del Govern municipal i de la Generalitat de Catalunya.