Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Endavant el procés d’expropiació de pisos buits de bancs per a necessitats socials

11/04/2018 - 18:11

Habitatge. S’obre de nou la possibilitat de recuperar l’ús d’habitatges buits després que el Constitucional hagi aixecat la suspensió de la llei catalana.

La reactivació del procés d’expropiació temporal de pisos buits arriba després que el Tribunal Constitucional hagi aixecat parcialment la suspensió de la Llei 4/2016 de protecció del dret a l’habitatge de persones en risc d’exclusió residencial, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya i recorreguda pel Govern de l’Estat al Tribunal Constitucional.

En aquesta ocasió la decisió del Tribunal Constitucional és transcendent perquè salvaguarda l’article 15 de la llei catalana, que permet l’expropiació de l’ús temporal de l’habitatge per un període d’entre quatre i deu anys, sempre que els immobles estiguin situats en àrees amb una alta demanda residencial.

Els cinc habitatges en tràmit de ser expropiats són propietat d’entitats financeres; dos d’aquests habitatges són de la Sareb, i els altres tres són propietat del BBVA. Dos es troben al districte de Sant Andreu, un a Gràcia, un a Ciutat Vella i el darrer al districte de Sants-Montjuïc.

Els cinc processos d’expropiació formen part del paquet de setze expedients d’inici d’expropiació contra entitats financeres que van haver de suspendre’s quan es va admetre a tràmit el recurs del Govern de l’Estat contra la llei catalana. Tots aquests habitatges provenien del Registre d’Habitatges Buits de la Generalitat de Catalunya, que actualment té 2.021 habitatges inscrits a Barcelona. L’Ajuntament està comprovant que continuen buits a través del treball que porta a terme amb el projecte del cens de pisos buits, i si escau, es posaran en marxa els expedients d’expropiació corresponents.

Aquests procediments d’expropiació poden concloure si l’entitat bancària propietària del pis cedeix a l’Administració pública l’ús de l’habitatge perquè es destini a lloguer social, sempre que l’acord se subscrigui en un termini de tres mesos. Les entitats financeres disposen ara de quinze dies per presentar al·legacions.

Sancions per amagar pisos buits

L’octubre del 2017 l’Ajuntament va comunicar a l’Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC) que havia detectat 150 habitatges que no estaven inscrits al registre. Com a resultat d’aquesta gestió, algunes entitats financeres van inscriure-hi els habitatges, altres entitats els van cedir a la Generalitat i d’uns altres habitatges es va efectuar la compra per tanteig.

Pel que fa als casos que no van atendre el requeriment d’inscripció, l’Ajuntament en va iniciar el procediment sancionador, tot i que l’objectiu municipal no és el cobrament de sancions, sinó el compliment de la legalitat i l’augment del parc de lloguer assequible per a famílies en situació de vulnerabilitat.

La primera sanció ha estat per a Caja de Ahorros de Asturias, que ha efectuat un pagament de 5.400 euros. Contra Bankia, que va decidir no pagar quan se li va requerir, s’ha imposat una sanció de 7.200 euros.

A banda d’aquestes dues sancions, l’Ajuntament està tramitant també cinc expedients:

  • Un pis que es troba a Ciutat Vella i és propietat del Sabadell BS Inmobiliario.
  • Un pis que es troba a Sants-Montjuïc i és propietat de Bankinter.
  • Tres pisos que es troben a Sant Martí i són propietat de Bankia, Madrid RBSM i Budmac Investments SL.

D’altra banda, l’Ajuntament ha realitzat més de 2.300 comunicacions oficials a entitats financeres per instar-les a llogar els pisos. En aquestes cartes s’advertia de la possibilitat d’iniciar procediments de sanció o d’expropiació en cas que els pisos continuessin buits.

Comparteix aquest contingut