Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

En marxa un nou sistema de control per garantir el bon ús de l’habitatge públic

15/03/2018 - 12:58

L’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona ha desenvolupat un mètode per revisar tots els pisos que gestiona i detectar-hi situacions irregulars.

L’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) ha posat en marxa un nou mètode de control per garantir el bon ús de l’habitatge públic de la ciutat. Es tracta d’una revisió sistemàtica, periòdica i per districtes de tots els pisos públics per detectar-hi situacions irregulars o incorrectes i prendre mesures correctores.

L’IMHAB ja realitzava una tasca rutinària de control del parc públic, però fins ara s’havia fet mitjançant la tria aleatòria dels pisos i els contractes a revisar.

Amb el nou protocol, en canvi, s’instaurarà com a mètode habitual la visita un per un de tots els habitatges que gestiona l’IMHAB i que tenen contractes actius. Aquestes revisions exhaustives es faran de manera continuada i rotativa, districte per districte, per tal de mantenir un control permanent de cada pis del parc.

La voluntat de l’IMHAB amb aquest sistema de control és continuar mantenint el bon funcionament del parc, i en cas que es produeixi alguna anomalia, detectar-la per tal d’actuar de manera immediata.

El 96,3% dels pisos s’utilitzen correctament

En la primera revisió realitzada d’acord amb aquest nou protocol, es van visitar un total de 6.274 pisos per comprovar-ne els contractes i verificar i actualitzar les dades de les famílies usuàries.

Fruit d’aquest primer treball sobre la totalitat dels pisos, i sumades les dades obtingudes amb les de la tasca rutinària de control dels últims dos anys, s’ha comprovat que el parc municipal d’habitatge públic de lloguer s’utilitza de manera correcta en el 96,3% dels casos.

En el 3,7% dels pisos restants s’han detectat situacions que han requerit intervencions posteriors i que han dut l’Ajuntament a interposar demandes davant dels tribunals. Els diferents tipus de problemes detectats i resolts han estat:

  • impagament de les quotes,
  • ocupacions,
  • recuperació de les claus d’habitatges buits per la defunció del titular.

En un 0,37% dels casos la resolució ha acabat amb el desnonament per ordre judicial de les persones que ocupaven el pis, que s’ha fet amb el corresponent informe previ dels serveis socials. Es tracta de persones que estaven fent un ús fraudulent d’un habitatge públic, perquè no hi tenien dret pels ingressos, per les circumstàncies personals o per la situació social.

Gràcies a aquesta revisió, l’Ajuntament ha detectat nou habitatges que han estat ocupats per desenvolupar-hi activitats relacionades amb la droga. Tots aquests habitatges estan situats al barri del Raval, i el consistori ja ha interposat les denúncies corresponents.

D’altra banda, l’IMHAB també ha realitzat altres intervencions de caire administratiu com:

  • pròrrogues de lloguers (28% dels contractes revisats),
  • subrogacions després de la defunció del titular del contracte en els casos en què els descendents tenien dret legal a la pròrroga (5,4% dels contractes revisats),
  • actualitzacions de les dades dels llogaters en els casos en què han canviat les seves circumstàncies personals (5,4% dels casos),
  • revisions de lloguers per actualitzar les quotes de pagament d’acord amb els ingressos de les famílies usuàries, en els casos en què els seus ingressos han canviat (34% dels contractes).

Cal aclarir que els 6.274 pisos analitzats no eren el total del parc que gestiona l’IMHAB en el moment en què se’n va fer la revisió (entre el març del 2016 i el juny del 2017), ja que hi havia un petit nombre de pisos que no s’estaven utilitzant perquè es trobaven en el procés normal d’adequació i adjudicació. Actualment, l’IMHAB gestiona 7.406 habitatges.

El perfil social de les famílies

A banda de la revisió del parc d’habitatge, aquest treball de camp s’ha aprofitat per aprofundir el coneixement del perfil dels habitants del parc públic mitjançant una enquesta. Hi han participat 7.761 persones, una xifra que permet obtenir-ne una imatge bastant acurada.

Els resultats han mostrat que el 54% dels habitants són dones i el 45,77% homes. En el 0,23% dels casos no s’ha especificat cap gènere. Pel que fa a la data de naixement, el grup més nombrós és el de persones nascudes entre els anys 1970 i 1979 (el 19% del total), seguit del de persones nascudes als anys seixanta (el 17%) i als vuitanta (el 13%).

El 78% dels ocupants tenen nacionalitat espanyola, mentre que el 18% prové d’altres països, l’1,48% dels quals són de la Unió Europea. Respecte al nivell de formació, el 74% té estudis de secundària o superiors, mentre que el 18% té estudis de primària o no en té.

A més, s’ha observat que els grups més nombrosos pel que fa a la situació laboral són les persones que treballen per compte aliè (el 21,9%), les persones jubilades i pensionistes (el 21,1%) i les persones desocupades (el 18,4%).

Gràcies a aquest perfil social s’ha detectat també que un 11,9% dels ocupants del parc públic són persones vulnerables. La majoria ja reben atenció als serveis socials, però n’hi ha una petita part que no i, per tant, es faran les gestions necessàries.

Comparteix aquest contingut