Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Els danys en el pis de lloguer

11/01/2021 - 09:26

Habitatge. Parlem dels danys als pisos de lloguer i de la responsabilitat que en tenen les persones llogateres: com podem evitar que ens responsabilitzin de danys no comesos i que no ens retornin la fiança?

La Llei d’Arrendaments Urbans estableix que la persona propietària és l’encarregada de realitzar les reparacions necessàries a fi de conservar l’habitatge en condicions d’ús per ser habitada. No obstant això, la persona llogatera ha de fer un ús correcte de l’habitatge, ja que de no fer-ho i en conseqüència provocar, amb la seva conducta, danys a l’habitatge, serà la responsable d’aquests.

Això sol reflectir-se als contractes amb clàusules que ens obliguen a tenir cura de l’habitatge, retornar-lo en les mateixes condicions que ens el van entregar i responsabilitzar-nos dels danys comesos.

S’ha de tenir en compte que el llogater o llogatera no només respondrà per allò que faci malbé intencionadament, sinó també dels danys que provoqui amb una actuació imprudent, és a dir, una actuació que podria haver evitat amb un mínim de vista o diligència.

Alguns danys habituals són:

  • Marcs de les portes tacats de pintura
  • Rajoles de les parets de la cuina tacades o foradades
  • Canonades de cuina i banys obturades per haver-hi llençat objectes
  • Vidres trencats

Normalment, quan arriba la fi del contracte i marxem de l’habitatge, és quan la persona propietària revisa l’habitatge i els possibles danys.

Els danys que puguin sortir seran compensats amb la retenció de part o de tota la fiança. Per poder retenir-te la fiança, la persona propietària ha de provar que aquests danys els has provocat tu com a llogater/a de manera intencionada o amb una actuació imprudent.

Per evitar-ho, cal que:

  • Abans d’entrar en un pis de lloguer, fem fotografies de totes les estances i de tots els objectes o instal·lacions que veiem que puguin ja estar danyats i adjuntar les fotografies com a annex al contracte.
  • Abans de deixar l’habitatge, fem fotografies de l’estat de cada l’estança, a ser possible, de prop i amb detall d’objectes o instal·lacions. Conserveu les fotografies amb una indicació de la data que les heu fet!

D’aquesta manera, quan marxem de l’habitatge i la persona propietària ens hagi de retornar la fiança, no podrà responsabilitzar-nos de danys que ja existien o dels que no hi eren realment quan vam marxar.

Si teniu algun dubte en relació amb la reclamació d’una fiança no tornada o algun altre dubte relacionat amb l’habitatge, demaneu cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves a través de qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.