Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El treball col·laboratiu defineix el futur urbanístic de Vallcarca

16/03/2018 - 09:33

Urbanisme. El projecte de reordenació urbanística de Vallcarca combina la creació de zones verdes, habitatges i equipaments públics i la protecció del patrimoni històric del barri.

La modificació del Pla general metropolità (MPGM) per a la nova ordenació urbanística de Vallcarca recull la creació d'espais verds, de nous habitatges i d'equipaments públics integrats en el patrimoni històric i els recursos hídrics del barri. L’objectiu és recuperar-ne el teixit veïnal i impulsar-hi el comerç de proximitat.

La remodelació ha seguit un procés participatiu que ha volgut integrar els veïns i les veïnes del barri per encaixar-ne les propostes amb el projecte guanyador del concurs d’idees que es va aprovar el juny del 2017. El resultat és un disseny urbanístic social destinat a recuperar el barri per al veïnat i tancar la ferida espacial de Vallcarca.

La proposta inicial inclou la creació de 91 habitatges públics en un espai de 8.214 metres quadrats que combina la rehabilitació de l’edifici antic i la nova construcció. A més, es recull la transformació en equipaments públics de dos edificis emblemàtics de Vallcarca: la masia de Can Carol, que passarà a ser un casal de barri, i La Fusteria, un edifici del carrer de l’Argentera que actualment ja aplega usos comunitaris.

Ampliació de les zones verdes

El projecte urbanístic està pensat per omplir el cor del barri amb vegetació i concentrar l’edificació en el perímetre. Així, la futura plaça central es projecta com un gran espai verd productiu, amb horts i arbres fruiters, que potenciarà els valors d’autogestió que tradicionalment s’associaven al veïnat de Vallcarca. A més, a la plaça de la Farigola i a la plaça del Metro s’establiran zones enjardinades i arbrat.

L’aprovació inicial de la proposta de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat suposa el primer pas del recorregut de la reordenació urbanística de Vallcarca. Durant els propers dos mesos, s’obrirà un període d’exposició pública per recollir noves aportacions i, posteriorment, s’iniciarà la tramitació perquè la proposta s’aprovi provisionalment al Plenari del Consell Municipal.