Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El parc de pisos públic creix amb nous habitatges assistencials per a la gent gran

14/09/2018 - 16:52

Habitatge. Entrega de claus dels 44 pisos de Quatre Camins, un edifici amb serveis per garantir el benestar del veïnat.

La nova promoció d’habitatge públic de Quatre Camins, al barri de Sant Gervasi - la Bonanova, disposa de 44 allotjaments per a gent gran que tingui dificultats per accedir a una llar o que tingui problemes d’accessibilitat, però que puguin mantenir una vida autònoma i activa.

El parc d’habitatge públic reforça la diversificació per poder arribar a tots els col·lectius amb el nou equipament de Quatre Camins, dissenyat especialment per a persones a partir de 65 anys.

Cada allotjament té una superfície d’uns 40 metres quadrats, hi poden viure fins a dues persones i disposa d’un dormitori, un menjador – sala d’estar, una cuina i un bany adaptat. A més, s’hi ha instal·lat un sistema de teleassistència al bany i al dormitori per poder activar els serveis d’emergència en cas de produir-se un incident.

L’edifici consta d’una superfície total de 1.891 metres quadrats i està equipat amb diferents espais comunitaris, com terrasses obertes i sales d’esbarjo, a més d’una zona de bugaderia i autoservei. També disposa d’una sèrie de serveis per millorar el confort dels inquilins: neteja dels espais comunitaris i dels pisos, consergeria i manteniment i reparacions menors.

Un servei d’atenció social i individual farà el seguiment del benestar del veïnat i facilitarà el coneixement dels recursos del barri (casals, biblioteques i altres equipaments a l’abast). D’altra banda, es fomentarà la participació comunitària i les relacions de bon veïnatge mitjançant sessions i activitats en grup.

Requisits per accedir a aquest tipus d’habitatge públic:

  • Persones a partir de 65 anys.
  • Amb garanties de poder dur una vida autònoma (el grau d’autonomia es determina segons el que estableix la sol·licitud de programes i serveis socials d’atenció a la gent gran).
  • Inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit.
  • Residents a Barcelona durant els darrers dos anys, com a mínim.
  • Amb un nivell de renda de 24.850,48 euros (1 persona) i 25.619,05 euros (dues persones)
  • Que no disposin d’habitatge o que tinguin problemes d’accessibilitat o habitabilitat.

Comparteix aquest contingut