Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El Consorci de l’Habitatge augmentarà en 64 milions la inversió en lloguer assequible

21/09/2018 - 18:19

Dotació pressupostària de 647 milions d’euros per invertir en 550 habitatges.

Les dues institucions que formen el Consorci de l’Habitatge de Barcelona acorden un primer pas per millorar la situació actual de la inversió en polítiques d’habitatge a la ciutat. Fins ara, l’Ajuntament finançava un 84% de les actuacions en habitatge, malgrat que el Consorci estableix un 40% d’inversió municipal i un 60% d’aportació de la Generalitat de Catalunya.

Amb el marc d’actuació pactat durant la reunió de la sessió extraordinària de la Junta general del Consorci que s’ha celebrat avui, la inversió de la Generalitat ascendirà fins a assolir un 19% del finançament (29 milions d’euros més), mentre que l’Ajuntament n’aportarà un 81% (35 milions d’euros més), molt lluny encara de la proporció que determina el Consorci.

Consulteu tots els detalls sobre l’acord en aquest enllaç.

Un total de 647 milions d’euros per defensar el dret a l’habitatge

La partida pressupostària global creix fins als 647 milions d’euros, que es distribueixen de la manera següent:

  • 337 milions d’euros destinats a promocionar obra nova.
  • 105,5 milions d’euros per comprar habitatges.
  • 25 milions d’euros per mobilitzar pisos privats cap a lloguer assequible.
  • 79 milions d’euros per a ajuts al lloguer.
  • 101 milions d’euros per a ajuts a la rehabilitació.

Finançament estatal i reforma legislativa

Ambdues administracions han reclamat a l’Estat un increment del finançament en polítiques d’habitatge per donar assistència a una situació d’emergència habitacional que afecta especialment les ciutats. L’especulació immobiliària i la gentrificació dificulten l’accés a una llar assequible i provoquen l’expulsió dels veïns i les veïnes dels seus barris, especialment dels més cèntrics, que es veuen obligats a marxar a causa de l’increment abusiu dels preus del lloguer.

A més, l’Ajuntament i la Generalitat reclamen a l’Estat que recuperi la Llei 24/2015, aprovada al Parlament de Catalunya per adoptar mesures per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i que el Govern del Partit Popular va aturar mitjançant un recurs judicial. Aquesta llei permetria exigir el compliment de la funció social als grans tenidors que mobilitzen habitatges cap a fons d’inversió internacionals i els obligaria a oferir solucions a les persones que hi viuen, i que fins ara han de fer front al desnonament.

Habitatge assequible amb qualificació permanent

A més de l’increment en la inversió, la Generalitat s’ha compromès a treballar en una reforma legislativa per reparar la situació actual de l’habitatge de protecció oficial de promoció privada, el qual es pot desqualificar transcorregut un període de temps. La pèrdua del teixit d’habitatge assequible amb el marc legal actual fa necessària la modificació de la normativa per garantir la qualificació permanent dels pisos protegits.

Aquesta actuació es fa encara més necessària amb la iniciativa impulsada per les entitats que defensen el dret a l’habitatge a la ciutat, per reservar el 30% de les noves construccions i les grans rehabilitacions a habitatge protegit, i que requereix aquesta reforma legal per garantir l’enfortiment del parc de lloguer assequible a llarg termini i corresponsabilitzar el sector privat immobiliari en la construcció d’un model d’habitatge equitatiu i just.

Més lloguer assequible

Els veïns i les veïnes de la promoció de lloguer públic del carrer de Tànger han rebut avui les claus de les noves llars. Un conjunt de 47 habitatges equipats amb un o dos dormitoris, cuina, bany i sala d’estar – menjador. Les promocions públiques d’habitatges de lloguer assequible garanteixen que el preu del lloguer s’adequa a les condicions socioeconòmiques de cada sol·licitant.

L’equipament inclou vint allotjaments temporals destinats a persones en situació de risc d’exclusió social que tenen dificultats per accedir a una llar digna i adequada.

L’edificació de Tànger, 40, situada al districte de Sant Martí, ha rebut el premi de l’Associació Espanyola de Gestors Públics d’Habitatge i Sòl 2018 per incloure mesures d’estalvi energètic, integrar el disseny a l’entorn i utilitzar materials reciclables en la seva construcció.

Comparteix aquest contingut