Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El Consorci de l’Habitatge adjudicarà per sorteig 169 habitatges de protecció oficial de tres promocions

06/02/2019 - 09:40

Habitatge. Oberta la convocatòria per participar al sorteig dels habitatges de tres promocions situades als barris de Sant Andreu, el Parc de la Llacuna del Poblenou i la Marina del Prat Vermell

 

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha iniciat el procediment per adjudicar per sorteig un total de 169 habitatges de tres promocions de protecció oficial ubicades als barris de Sant Andreu, el Parc de la Llacuna del Poblenou i la Marina del Prat Vermell.

Dues de les promocions són de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), mentre que el tercer bloc va ser promogut per Sabadell Real Estate Development SL.

D’aquests 169 habitatges, 41 s’adjudicaran en règim de lloguer a preu assequible, 68  en règim de cessió del dret de superfície, i els 60 habitatges restants seran de venda del règim general.

La convocatòria es va publicar el 4 de febrer i està oberta a les persones i unitats de convivència que ja estiguin inscrites al Registre de Sol·licitants d’HPO de Barcelona. El procés d’adjudicació es portarà a terme durant els mesos de febrer i març.

 

68 nous habitatges al Parc i la Llacuna del Poblenou

Una de les promocions d’habitatges que s’adjudiquen és l’edifici que promou l’IMHAB al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou. Situat a la plaça de Dolors Piera 6, i amb accés també per la plaça d’Isabel Vila, 2, l’edifici consta de 68 habitatges d’entre 50 i 74 metres quadrats i entre 2 i 3 habitacions. A la planta baixa disposa de trasters i locals.

Les obres d’aquest edifici es van iniciar al juny de 2017 i està previst que s’acabin a començaments de l’estiu vinent. S’hi han invertit 7,7 milions d’euros, finançats exclusivament per l’Ajuntament de Barcelona.

Els pisos d’aquest edifici s’adjudiquen en règim de dret de superfície i s’ha fet una reserva del 30% dels habitatges per a joves.

 

Un projecte singular a Sant Andreu

La segona promoció de l’IMHAB és un dels projectes singulars que ha portat a terme la regidoria d’Habitatge i Rehabilitació en aquest mandat. Ubicada al barri de Sant Andreu, el projecte ha permès recuperar com a edifici d’habitatges una de les naus de Can Fabra, situada al carrer de Parellada, 9.

La nau s’ha convertit en un edifici amb 46 habitatges, 41 dels quals destinats al lloguer assequible i reservats per a joves menors de 35 anys. Els altres cinc s’han reservat per a músics joves. A més, l’edifici també compta amb un local pensat per acollir una entitat castellera.

Els habitatges de Can Fabra tenen entre 53 i 60 metres quadrats i dues habitacions. Les obres es van el juny de 2017 i s’hi ha invertit un total de 5,9 milions d’euros finançats per l’Ajuntament de Barcelona.

 

64 habitatges a la Marina del Prat Vermell

El tercer edifici s’ubica al carrer Sovelles, al barri de la Marina del Prat Vermell, en una de les zones de creixement de la ciutat, i està promogut per Sabadell Real Estate Development SL. Consta de 64 habitatges de 67 metres quadrats i tres habitacions.

4 dels habitatges es reserven per a afectats d’una actuació urbanística propera. Els 60 pisos restants se sortejaran en el mateix procés d’adjudicació. En aquest cas, el règim serà habitatge protegit de venda de règim general.

 

Accedir als habitatges a través del Registre de Sol·licitants d’HPO de Barcelona

Per participar en aquesta convocatòria cal estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’HPO de Barcelona, que és l’instrument a través del qual el Consorci de l’Habitatge de Barcelona gestiona l’adjudicació i la transmissió dels habitatges protegits de la ciutat d’una manera integral.

S’hi poden inscriure persones individuals o unitats de convivència que compleixen els següents requisits: ser major d’edat, estar empadronat a la ciutat de Barcelona, tenir un límit màxim d’ingressos per sol·licitar un habitatge de lloguer o de compra, i no ser propietari de cap altre habitatge, entre altres.

El sorteig dels habitatges de lloguer assequible es farà entre totes aquelles persones o unitats de convivència que ja estiguin inscrites al Registre de Sol·licitants per optar a un habitatge de lloguer  i que reuneixen els requisits per optar-hi. Les llistes de les persones inscrites al Registre que es troben en aquesta situació i que participaran en el sorteig ja s’han publicat.

Pels habitatges en dret de superfície i els habitatges de venda, s’ha obert un termini fins al 15 de febrer, perquè aquelles persones o unitats familiars que ja estiguin inscrites al Registre, puguin presentar una sol·licitud específica per participar en el sorteig corresponent. Els sorteig es farà entre les persones que hagin presentat la sol·licitud.

Tots tres sorteigs d’adjudicació dels pisos es faran el 21 de març. A banda de les reserves específiques de cadascuna de les convocatòries, totes elles contenen també un 25% de reserva d’habitatges per territori i reserves d’habitatges per a persones amb diversitat funcional.

 

Adjudicats 9 habitatges més

L’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació també ha portat a terme una altra adjudicació per sorteig de 9 habitatges procedents de dues promocions diferents.

Es tracta de set habitatges d’una habitació situats a Arc de Sant Pau. D’aquests set habitatges, 2  son d contingents especials, 2 de reserva territorial i els altres 3 de contingents generals.

Els altres dos habitatges, també d’un dormitori, estan situats a la promoció de Doctor Aiguader.

En aquests casos el sorteig ja s’ha fet i el procés es troba en una fase més avançada perquè ja existeix una llista de persones als quals se’ls assignaran els pisos.

 

Més de 800 pisos de nova construcció

Durant aquest mandat, l’Ajuntament de Barcelona haurà lliurat en total 834 pisos de nova construcció, i sumarà 2.600 habitatges entre els que han estat entregats de promocions noves, els que s’han lliurat procedents de compres d’edificis i pisos o a través de la rotació del parc.

Comparteix aquest contingut