Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El Decàleg de Barcelona pel dret a l’habitatge

10/09/2020 - 20:36

Habitatge. Davant l’emergència habitacional, l’Ajuntament i una trentena d’entitats de la ciutat han presentat un document que marca les línies estratègiques que han de garantir l’accés a un habitatge digne i assequible

Davant l’emergència habitacional, l’Ajuntament i una trentena d’entitats de la ciutat han presentat un document que marca les línies estratègiques que han de garantir l’accés a un habitatge digne i assequible

La crisi de la covid-19 ha suposat un agreujament de les condicions habitacionals de la població, especialment entre les persones més vulnerables i que estan patint els efectes més negatius de la davallada econòmica. A més, l’especulació i les pujades abusives dels preus del lloguer suposen una amenaça per garantir l’accés a una llar assequible i digna, un dret fonamental per a totes les persones.

L’ús social de l’habitatge ha de prevaler sobre l’ús especulatiu, ja que garantir el dret a una llar permet assegurar altres drets fonamentals com el dret a la salut, a la família, al desenvolupament personal o a la ciutat.

Aquest canvi de paradigma és el que recull el “Decàleg de Barcelona pel dret a l’habitatge” (vegeu l’espai ‘Més informació’), un document elaborat conjuntament entre l’Administració local i una trentena d’entitats de la ciutat en què es defineixen les polítiques públiques necessàries per garantir l’accés a l’habitatge.

Deu punts estratègics per defensar el dret a l’habitatge

El treball conjunt entre l’equip municipal i les entitats de la ciutat es concreta en un document guia en què s’estableixen les línies estratègiques per fer front a l’emergència habitacional, agreujada per la crisi de la covid-19. El Decàleg de Barcelona pel dret a l’habitatge posa l’èmfasi en l’increment pressupostari estatal destinat a polítiques d’habitatge, l’aturada de desnonaments de persones vulnerables, l’increment del parc públic de lloguer i l’aposta per nous models d’habitatge publicoprivat cooperatiu.

A més, destaca la importància de situar l’habitatge com un un motor de recuperació econòmica, que es desenvolupi des de la justícia social i que impulsi sectors estratègics sostenibles que generin llocs de treball de qualitat.

Noves promocions d’habitatge a la ciutat i a Sant Martí

El decàleg s’ha presentat en una de les noves promocions de lloguer social, situada al carrer del Comte Borrell, 159, on properament es lliuraran les claus de 35 habitatges i on també està a punt d’estrenar-se una escola bressol pública.

A la ciutat, el consistori, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació, ha reprès les obres de quinze promocions d’habitatges públics que van quedar aturades per evitar la propagació de la covid-19, alhora que també reprèn les gestions per posar en marxa les obres de dinou edificis i un bloc més per a allotjaments de proximitat provisionals a Glòries.

 • EDIFICIS EN OBRES A SANT MARTÍ
  Lluís Borrassà: 54 habitatges per a lloguer social
  Puigcerdà / Maresme: 75 habitatges dotacionals per a persones grans
  Espronceda 133: 19 habitatges per a cooperatives en cessió d’ús
 • EDIFICS DE SANT MARTÍ QUE COMENÇARAN OBRES PRÒXIMAMENT
  Illa Glòries: 238 habitatges per a lloguer social i dret de superfície
  Veneçuela: 162 habitatges per a gent gran i lloguer social
  Ciutat de Granada: 18 habitatges de lloguer social
  Bolívia 33: 42 allotjaments de proximitat provisionals

En total, són 2.399 habitatges públics. Les obres ja havien començat en 625 d’aquests pisos. A més, es licitaran 1.732 habitatges en edificis convencionals i s’enllestirà el procés de licitació de 42 allotjaments de proximitat provisionals (APROP) que es construiran al solar del carrer Bolívia, al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou.