Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Compra pública de locals comercials per lluitar contra la gentrificació

01/08/2018 - 10:44

Comerç. Els nous locals se sumaran als vuit de la primera convocatòria de baixos de protecció oficial, que es preveu que s’adjudiquin després de l’estiu.

Es destinaran 1,5 milions d’euros a la compra i rehabilitació de locals en àmbits específics dels barris del Raval sud i el Gòtic sud per destinar-los prioritàriament al programa de baixos de protecció oficial (BPO).

En el marc del Pla de barris Raval sud i el Gòtic sud, s’ha impulsat la compra pública de locals al districte de Ciutat Vella per lluitar contra la gentrificació. Aquests locals se sumaran als vuit de la primera convocatòria de BPO, que es preveu que s’adjudiquin després de l’estiu.

La fórmula BPO és una nova forma de protecció i promoció dels usos econòmics i comunitaris d’interès ciutadà al districte que cal recuperar per a la vida veïnal. El seu objectiu és dinamitzar econòmicament aquests locals amb comerç de proximitat i activitat econòmica sostenible i plural per lluitar contra la gentrificació que afecta també els comerços i contra el monocultiu econòmic, tal com marca el Pla de desenvolupament econòmic, impulsat pel Districte de Ciutat Vella i Barcelona Activa.

Del pressupost total destinat a aquesta política pública, 1.100.000 euros són per a la compra estricta i 400.000 euros es destinaran a la rehabilitació dels nous espais de titularitat municipal.

Aquesta innovadora proposta permet que les persones propietàries dels locals comercials que estiguin interessades a vendre’ls puguin presentar els seus baixos al concurs. Mitjançant un sistema de puntuació ja fixat en les bases, el consistori ordenarà les diferents propostes i adquirirà els locals que obtinguin la màxima puntuació.

El concurs té tres lots cadascun dels quals té la seva pròpia partida econòmica. Les persones interessades a presentar ofertes ho poden fer fins al 12 de novembre.

A fi que els locals es puguin adquirir, han de trobar-se sense càrregues ni activitats i han de tenir una superfície d’entre 30 i 150 metres quadrats, ser accessibles directament des del carrer i no poden estar en ruïnes ni la rehabilitació pot superar la ràtio de reforma màxim previst a les bases. Cada local només podrà presentar una oferta i una mateixa persona propietària pot oferir la venda de més d’un local.

Campanya d’informació i punt d’atenció personalitzada

Per informar d’aquesta nova iniciativa es posa en marxa una campanya de comunicació tant en mitjans tradicionals com a les xarxes digitals. A més, per facilitar la màxima informació en relació amb les bases i la presentació de les propostes, es posarà a disposició de les persones interessades un servei d’atenció personalitzada, al carrer del Pintor Fortuny, 17-19, seu de Foment de Ciutat.

Per aclarir els dubtes o per a consultes i oferir l’assessorament i suport necessari, gratuït i sense compromís, en relació amb el procediment, s’aconsella sol·licitar cita prèvia; així mateix, també se’n podran canalitzar totes les qüestions mitjançant l’adreça electrònica bpociutatvella@bcn.cat.

Comparteix aquest contingut