Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Compra d’un edifici al Poble-sec per ampliar el parc de lloguer assequible

12/04/2018 - 18:27

Habitatge. El consistori assumeix una inversió de 2,8 milions d’euros per evitar la venda de l’edifici del BBVA a un fons d’inversió.

L’Ajuntament de Barcelona ha exercit el dret de tanteig per evitar l’especulació amb l’edifici d’habitatges del número 61 del carrer d’Elkano, al Poble-sec. L’entitat Anida Operaciones Singulares SA, vinculada al BBVA, tenia previst vendre’l a Sky Holdings 2005 SL i Dirot Spain 13 SL. L’adquisició suposa una inversió municipal de 2,8 milions d’euros, que sumen el preu de compra i les obres que s’hauran de fer en alguns pisos per posar-los a punt.

VÍDEO. Laura Pérez: “L’augment del parc públic de la ciutat sempre és una bona notícia, especialment per al Poble-sec, que és un dels barris més castigats per la gentrificació. Amb la compra de l’edifici d’Elkano, vuit famílies tenen assegurada la continuïtat al barri.”

Amb aquesta compra, l’Ajuntament de Barcelona frena una operació que podia haver tingut un caràcter especulatiu i avança en l’ampliació del parc públic de lloguer assequible mitjançant tots els mecanismes que té a l’abast com l’expropiació de pisos buits, la mobilització de pisos de lloguer privat cap al lloguer assequible o les compres a través de l’exercici del dret de tanteig i retracte en zones d’alta demanda o amb inquilins en situacions de vulnerabilitat.

L’Ajuntament formalitzarà ara els contractes de lloguer amb les famílies que viuen en aquests pisos, d’acord amb cadascuna de les situacions econòmiques i socials en què es troben. A més, té previst fer les reparacions i millores necessàries en alguns dels pisos, sobretot en banys i cuines.

Altres adquisicions d’edificis a Sants-Montjuïc

Al juny del 2017 l’Ajuntament va adquirir l’edifici del número 37 del carrer de Leiva, en aquest cas exercint el dret de retracte. Amb aquest retracte es va aturar la compra que hi anava a fer el fons d’inversió Vauras Investment SL. La societat que va vendre l’immoble també era Anida Operaciones Singulares. Les famílies llogateres que vivien en aquest edifici d’Hostafrancs, amb catorze habitatges, havien denunciat públicament que estaven sent víctimes d’assetjament immobiliari.

Una altra adquisició formalitzada recentment, aquest gener, ha estat la de l’edifici del carrer de Rossend Arús, 36-38, al barri de Sants, en aquest cas exercint el dret de tanteig. Es va adquirir l’immoble a l’entitat financera Building Center SAU. L’edifici té quatre pisos que es rehabilitaran mitjançant l’adjudicació en masoveria urbana mitjançant una licitació pública.

D’altra banda, l’Ajuntament ha comprat quatre pisos situats en diferents finques dels barris de la Marina de Port, el Poble-sec i Hostafracs (dos es van comprar al Banc Sabadell i els altres dos, al BBVA). Alhora, l’Ajuntament està gestionant a través de la cessió per usdefruit catorze habitatges situades arreu del districte, procedents d’entitats financeres: vuit de la Sareb i sis de Building Center SAU.

Així doncs, entre compres i cessions l’Ajuntament ha adquirit 52 pisos a Sants-Montjuïc (del total de 493 adquirits arreu de la ciutat, amb una inversió total de 40 milions d’euros). D’altra banda, s’han mobilitzat 136 pisos del districte del lloguer privat al lloguer assequible, de manera que en aquests moments a Sants-Montjuïc hi ha un total de 1.386 pisos de lloguer per sota del preu de mercat, és a dir, un 1,78% del total del parc residencial de lloguer d’aquest territori.

 

Comparteix aquest contingut