Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Compra d’un edifici al barri de Sants per ampliar el parc de lloguer assequible

05/12/2019 - 18:12

Habitatge. El consistori ha assumit una inversió de 2,2 milions d’euros per evitar una possible operació de gentrificació i expulsió del veïnat del barri.

L’Ajuntament ha exercit el dret de tanteig per aturar una operació de compravenda entre privats d’un edifici d’habitatges al carrer de la Ferreria, 26, al barri de Sants. L’adquisició suposa una inversió municipal de 2,2 milions d’euros per tal d’evitar una possible operació de gentrificació i l’expulsió de nou famílies del barri.

Aquesta és la primera operació de venda d’un immoble sencer entre privats que l’Ajuntament atura gràcies a la declaració de tota la ciutat com a àrea de tanteig i retracte, que es va establir a finals del 2018.

L’edifici adquirit inclou tretze habitatges i dos locals comercials d’aproximadament 100 metres quadrats cada un. Els dos locals estan buits i es preveu que es destinin a dinamitzar el teixit associatiu del barri. Pel que fa als habitatges, quatre estan buits i n’hi ha nou amb inquilins, que passaran a tenir un contracte de lloguer en règim de lloguer d’habitatge públic de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB).

En general la finca es troba en un bon estat de conservació i només es preveu fer obres d’adequació de caràcter menor als habitatges que actualment es troben buits.

Un total de 23 edificis en 4 anys

Des del 2015 ja s’han fet 23 operacions de compra de blocs sencers d’habitatges, que han permès incrementar el parc d’habitatge públic fins a 414 pisos nous, que es destinen a lloguer social i a la Mesa d’Emergència Social. A més, també s’han comprat altres pisos d’altres finques. En total els habitatges adquirits a través de la compra i la cessió de l’usdefruit des de l’inici del mandat anterior és de 749 habitatges.

Actualment hi ha en marxa 65 promocions d’habitatge públic, que s’afegeixen a un total de 4.3696 habitatges. D’aquestes promocions, 44 les construeix l’IMHAB i sumen un total de 3.228 habitatges. Les altres 21 promocions, que sumen un total de 1.141 habitatges, són promocions delegades, és a dir, l’Ajuntament ha posat el sòl a disposició de cooperatives, fundacions o societats mercantils amb dret de superfície de 75 anys. Amb aquest sistema l’Ajuntament conserva sempre la propietat del terreny.