Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Compra de vuit cases del nucli antic de Sant Andreu per evitar l’expulsió del veïnat

06/06/2020 - 12:35

Habitatge. S’ha fet a través del dret de tempteig i retracte.

L’adquisició de les vuit cases del carrer de Pons i Gallarza, al barri de Sant Andreu, s’ha fet exercint el dret de tempteig i retracte per evitar un altre episodi d’especulació per part d’un fons voltor a la ciutat. Amb aquest projecte innovador de masoveria urbana s’evitarà l’expulsió de les set famílies que hi viuen i s’ampliarà el parc d’habitatge públic de lloguer de la ciutat.

Les cases del carrer de Pons i Gallarza estan situades entre els números 105 i 117, i a la cantonada del carrer de Renart, 51, formen un conjunt edificat al nucli antic del barri de Sant Andreu, qualificat urbanísticament com a zona de conservació de l’estructura urbana edificatòria.

L’Ajuntament ha adquirit els vuit edificis a la societat Vermota, SL, per 745.000 euros, i a aquest preu cal afegir els costos de les obres de conservació, aproximadament 290.000 euros. Els habitatges passaran a formar part del parc públic d’habitatge de la ciutat.

Amb aquesta adquisició es dona resposta a la reivindicació dels veïns i les veïnes del barri, que fa més de dos anys van aixecar la veu d’alarma quan es van assabentar de la compra de les cases per un fons inversor, pel perill d’expulsió que suposava per a les set famílies que hi viuen i també per protegir el nucli antic de Sant Andreu d’un altre episodi d’especulació.

Model pioner de masoveria urbana mixta

Aquest és el primer projecte de masoveria urbana mixta del parc d’habitatge de lloguer públic. La masoveria urbana és un contracte amb el qual la propietat de l’habitatge en cedeix l’ús, per un temps determinat, a canvi que les persones llogateres n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment acordades.

En aquest cas, com que es tracta d’un model mixt de masoveria urbana i lloguer que introduirà l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), es farà a través d’un nou contracte que combinarà fases de lloguer i masoveria urbana amb una renda mínima variable.