Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Comença la quarta fase de la remodelació del Bon Pastor

19/08/2018 - 09:57

Habitatge. S’edifiquen cinc blocs amb 244 habitatges per acollir les persones afectades pels reallotjaments del barri de les “cases barates”.

La quarta fase de la remodelació del Bon Pastor comprèn la construcció de cinc blocs, amb 244 habitatges, que s’entregaran durant el primer semestre del 2021. Amb aquesta fase acaba el procés de reallotjament de tots els veïns afectats per la remodelació del barri de les “cases barates”, tot i que queda pendent una darrera fase, durant la qual es construiran quatre edificis més d’habitatge públic.

Les famílies afectades per aquest procés de remodelació urbana podran optar per continuar sent propietàries d’un habitatge de protecció oficial o llogateres. Els habitatges que no s’usin per al reallotjament passaran a formar part del parc públic de lloguer, al qual podran accedir de manera prioritària els veïns i les veïnes empadronats en l’entorn més proper.

Els cinc edificis nous, dissenyats per cinc col·lectius d’arquitectes, es distribueixen de la manera següent:

    • Un bloc de 54 pisos entre els carrers d’Isona i de la Tallada, a tocar de Sant Adrià de Besòs.
    • Un edifici de 42 habitatges entre els carrers de Salomó i d’Isona, també tocant Sant Adrià de Besòs.
    • Un edifici de 38 habitatges i 38 places d’aparcament, situat a la confluència dels carrers de Biosca i Claramunt.
    • Un edifici de 60 habitatges i 87 places d’aparcament, situat entre els carrers de Biosca i Salomó.
    • Un edifici de 50 habitatges i 84 places d’aparcament, entre els carrers de Salomó i Novelles.

Una remodelació amb molta participació

Aquesta és la quarta fase del procés de remodelació del barri de les “cases barates” del Bon Pastor que està duent a terme l’Institut Municipal de l’Habitatge des de fa més d’una dècada. L’any 2006 en va concloure la primera fase, en què es van entregar 152 pisos nous. El 2010 se’n van lliurar 190 més, i al març del 2017, 167.

Amb els 244 de la fase que ara s’inicia, en total s’hauran construït 754 pisos de diferents tipus, però tots amb unes dimensions que van dels 60 als 90 metres quadrats, i en edificis dotats també de places d’aparcament soterrani.

El veïnat de les antigues “cases barates” ha participat activament en la definició del pla de remodelació del barri, mitjançant la comissió de seguiment d’afectats i afectades, que des del 1998 ha actuat com a interlocutora amb les administracions. També va obrir una oficina d’informació i va posar en marxa un pla d’acompanyament.

La construcció dels habitatges d’aquesta quarta fase anirà acompanyada de la urbanització de tot l’espai públic, en la definició del qual les entitats del barri també podran participar.

Comparteix aquest contingut