Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Comença la instal·lació dels primers allotjaments de proximitat provisionals (APROP)

26/08/2019 - 16:22

Habitatge. Els habitatges del projecte APROP són pisos d’estada temporal, de construcció ràpida i sostenible, que permeten alleugerir la pressió de l’emergència habitacional.

El primer edifici del projecte APROP ja ha començat a instal·lar-se al barri del Gòtic, a Ciutat Vella, i estarà enllestit a l’octubre. Aquest nou model de pisos d’estada temporal i construcció ràpida permetrà ampliar el parc públic d’habitatge i lluitar contra la gentrificació.

La promoció, en la qual s’allotjaran famílies en situació de vulnerabilitat de Ciutat Vella, s’ubica al carrer Nou de Sant Francesc, 8-10, i inclou:

  • Dotze allotjaments, quatre de dobles, d’uns 60 metres quadrats, i vuit d’individuals, d’uns 30 metres quadrats.
  • Un equipament comunitari a la planta baixa.
  • Un hort urbà a la coberta.

A finals d’octubre s’iniciarà el procés per adjudicar els pisos i les famílies hi accediran de forma provisional mentre esperen un habitatge social definitiu.

El projecte té un pressupost de 940.000 euros.

El dret a l’habitatge, una prioritat

El projecte APROP és una mesura complementària del Pla pel dret a l’habitatge, que permet donar una resposta més ràpida davant la necessitat urgent de pisos socials, ampliar el parc públic d’habitatge i lluitar contra l’expulsió de veïns i veïnes.

El projecte pilot d’allotjaments de proximitat provisionals inclou en total tres promocions de pisos amb capacitat per a unes 250 persones. A més de l’edifici de Ciutat Vella, que ja s’està instal·lant, queden pendents de licitació dos projectes a Sants-Montjuïc i Sant Martí.

Pisos de construcció ràpida, sostenible i de qualitat

El temps per habilitar allotjaments de proximitat provisionals es redueix a uns mesos o al voltant d’un any, un període molt inferior al de les promocions ordinàries d’habitatge públic, que poden demorar-se entre sis o set anys.

Això és possible perquè aquests habitatges estan configurats per mòduls prefabricats a partir de contenidors marítims que es reparen i s’adeqüen al nou ús.

Un cop col·locats, es procedeix a muntar elements com l’ascensor, les escales o les zones de pas, i finalment es construeixen la façana i la coberta.

Aquests edificis s’ubiquen a solars destinats a habitatge públic, i quan els projectes de construcció previstos en aquests emplaçaments s’aprovin, podran desmuntar-se i traslladar-se a una altra ubicació.

Comparteix aquest contingut