Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Com pots contactar amb els serveis d'habitatge?

03/04/2020 - 13:41

Habitatge. T’expliquem com pots fer tràmits concrets i contactar amb l’Institut Municipal d’Habitatge mentre duri l’estat d’alarma pel coronavirus

En el marc de l’estat d’alarma per la Covid-19 l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona ha adoptat un conjunt de mesures per fer front a l’expansió del coronavirus. Les oficines estan tancades al públic, però pots contactar amb l’IMHAB a través de diferents canals per gestionar casos d’emergència habitacional, reparacions i incidències urgents del parc públic i tràmits relacionats amb els ajuts i les quotes de lloguer.

El Servei d’Intervenció en la Pèrdua d’Habitatge i Ocupació i el Servei de Prevenció, Intervenció i Mediació en Habitatges Públics segueixen en funcionament. Per casos excepcionals i no previsibles d’emergència habitacional cal trucar al telèfon d’atenció ciutadana 010.

-Per a emergències de manteniment d’habitatges o edificis del parc públic podràs posar-te en contacte amb l’IMHAB a través dels telèfons habilitats específicament en horari de 9.00 a 13.00 hores:  932 915 404, 932 915 424, 932 915 406 i 932 918 533.
També tens l’opció de fer la gestió per correu electrònic a imhab@imhab.cat o mitjançant el canal telemàtic de l’Àrea d’Usuaris de l’IMHAB.

– Per tràmits relacionats amb ajuts al lloguer cal que enviïs un correu electrònic a l’Oficina d’Habitatge del teu districte:

Ciutat Vella: ohcv@bcn.cat

Eixample: oheix@bcn.cat

Sants-Montjuïc: ohstm@bcn.cat

Les Corts: ohlc@bcn.cat

Sarrià-Sant Gervasi: ohssg@bcn.cat

Gràcia: ohgr@bcn.cat

Horta-Guinardó: ohhg@bcn.cat

Nou Barris: ohnb@bcn.cat

Sant Andreu: ohsa@bcn.cat

Sant Martí: ohsm@bcn.cat

– Per sol·licitar una revisió de les quotes de lloguer en cas de ser una unitat familiar usuària del parc públic i haver patit reduccions significatives dels ingressos arran d’aquesta crisi, pots fer la gestió per correu electrònic. Envia la teva petició juntament amb la documentació justificativa a imhab@imhab.cat

Els drets energètics, garantits

El servei de llum, aigua i gas és un dret bàsic i tothom hi té garantit l’accés. Tal com recull la Llei 24/2015, aquests drets estan garantits i les empreses de subministrament tenen l’obligació de mantenir el servei a les persones en situació d’exclusió residencial.

Si t’han tallat el subministrament d’aigua, llum o gas, vols fer una consulta o vols conèixer les mesures a les que et pots acollir per rebaixar les factures et pots adreçar al punt d’assessorament energètic de l’Ajuntament de Barcelona. Les oficines estan tancades al públic, però odeu contactar-hi per telèfon al 93 000 80 54 de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h. O per correu electrònic a les següents adreces:

Ciutat Vella: paecv@bcn.cat
Eixample: paeeix@bcn.cat
Sants-Montjuïc: paestm@bcn.cat
Les Corts: paelc@bcn.cat
Sarrià-Sant Gervasi: paessg@bcn.cat
Gràcia: paegr@bcn.cat
Horta-Guinardó: paehg@bcn.cat
Nou Barris: paenb@bcn.cat
Sant Andreu: paesa@bcn.cat
Sant Martí: paesm@bcn.cat

Comparteix aquest contingut