Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Analitzar dades per gestionar millor l’habitatge

16/11/2017 - 20:40

Xerrada. La directora tècnica de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, creat recentment, va explicar ahir aquest projecte a la trobada Smart City Expo World Congress.

L’Àrea Metropolitana disposa d’una nova eina per conèixer el mercat de l’habitatge: l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB). Aquest nou organisme recopilarà i analitzarà les dades relatives a aquest àmbit per obtenir-ne una imatge fidedigna.

La directora tècnica de l’O-HB, Anna Vergés, va mostrar ahir a la trobada Smart City Expo World Congress aquest nou projecte impulsat per l’Ajuntament, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació, la Generalitat i l’Associació de Gestors d’Habitatge Social de Catalunya.

Vergés va dir que l’Observatori farà “una radiografia de l’habitatge a partir d’informació estadística”, i va afegir que aquest instrument d’àmbit supramunicipal recopilarà dades gràcies a les quals “es podran detectar els principals problemes relacionats amb l’habitatge”.

 

El objectius

Durant la seva xerrada, la directora tècnica va explicar els diferents objectius que es pretenen assolir amb la creació de l’Observatori.

D’una banda, es vol obtenir una imatge fiable i objectiva de l’estat de l’habitatge a l’àmbit metropolità. La informació de l’O-HB estarà gestionada amb criteris de neutralitat i objectivitat.

Un altre dels objectius és donar suport al disseny de les polítiques públiques. Tenir disponible la informació sobre l’habitatge permetrà a les institucions detectar tendències i necessitats tècniques i socials que ajudin a dissenyar les mesures més adients.

D’altra banda, la nova entitat pretén apropar la informació sobre habitatge a la ciutadania: les dades que s’obtinguin estaran disponibles perquè qualsevol persona les pugui consultar i es presentaran d’una manera comprensible per a tothom.

 

Informes i un visualitzador en línia

L’O-HB oferirà diferents serveis. Es crearà un visualitzador de dades estadístiques en línia que centralitzarà tota la informació. Serà una plataforma única d’ús senzill on la ciutadania podrà accedir a la informació generada per l’entitat.

Amb una periodicitat anual, s’elaborarà un informe de diagnosi sobre la situació de l’habitatge a l’àrea metropolitana. S’espera que aquest document sigui una referència per conèixer les principals tendències.

De manera puntual es generaran també informes sobre temes concrets. De fet, ja s’està treballant en estudis sobre el mercat del lloguer i els seus preus, l’oferta i la demanda d’habitatges i una anàlisi comparativa de la regulació del lloguer a diferents punts d’Europa.

 

Els projectes més innovadors de Barcelona

La xerrada sobre l’O-HB es va dur a terme a l’estand que té l’Ajuntament de Barcelona a la trobada Smart City Expo World Congress. Aquest espai municipal ha exposat les mesures més innovadores que està impulsant el consistori, destacant especialment aquelles relacionades amb l’àmbit digital.

Així, l’estand mostra 23 projectes municipals sobre mobilitat, drets socials i participació, infraestructures urbanes, sostenibilitat mediambiental i habitatge.

A l’àrea sobre habitatge, els visitants han pogut conèixer les iniciatives de l’Ajuntament sobre eficiència energètica, el cens d’habitatges buits, la borsa de lloguer, el model del cohabitatge i l’esmentat Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona.

A més, a l’estand hi ha hagut també un espai per 17 empreses innovadores creades a la ciutat que han rebut el suport de Barcelona Activa en el seu procés de creixement. Amb aquest gest, l’Ajuntament ha volgut ajudar aquestes empreses a donar-se a conèixer i a promocionar els seus serveis.

Comparteix aquest contingut