Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Ajustos urbanístics per avançar en el futur del barri de Vallcarca

17/05/2018 - 09:42

Urbanisme. Els canvis són fruit de la feina conjunta entre el veïnat, entitats i Ajuntament al llarg del procés de debat mantingut els últims mesos per tirar endavant propostes per a la reactivació de Vallcarca.

Els canvis són fruit de la feina conjunta entre el veïnat, entitats i Ajuntament al llarg del procés de debat mantingut els últims mesos per tirar endavant propostes per a la reactivació de Vallcarca.

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha aprovat inicialment, amb els vots a favor del Govern municipal, C’s, la CUP-Capgirem i del regidor no adscrit, Gerard Ardanuy i les abstencions de PP i ERC, una Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit de l’avinguda de l’Hospital Militar-Farigola, al barri de Vallcarca i els Penitents del districte de Gràcia. Després de veure la primera llum verda, ara s’exposarà al públic i després encararà la tramitació per a la seva aprovació definitiva.

Es tracta d’un nou ajust del planejament fruit del treball mantingut entre l’Ajuntament i els veïns i veïnes els últims mesos per donar un impuls definitiu a la reactivació de Vallcarca.

De la feina conjunta en va sorgir la convocatòria d’un concurs d’idees a iniciativa de la Taula de Treball d’Urbanisme de Vallcarca que va donar com a proposta guanyadora el projecte ‘Arrels’, que posava en valor els recursos, infraestructures i patrimoni històric i identitari del barri.

Adaptar-se a l’entorn

Així doncs, la modificació puntual de planejament aprovada es desenvolupa sobre dos espais contigus a l’àmbit de l’MPGM principal, i pretén adequar els espais d’Hospital Militar-Farigola a la nova realitat de l’entorn que els envolta i al debat fet en el marc del procés participatiu sobre la transformació de la zona.

El primer dels dos subàmbits està delimitat pels carrers Mare de Déu del Coll, de les Medes, Farigola, l’avinguda de Vallcarca i el passatge de la Farigola, amb una superfície de 4.227 m2. Per mantenir la coherència amb l’MPGM del barri de Vallcarca, que manté l’edifici de la cantonada de Farigola i avinguda Vallcarca, el nou planejament preveu modificar les alineacions de Farigola per mantenir l’amplada prevista del carrer d’11 metres, i redueix de 15 a 11 metres l’amplada prevista a Medes.

A més, es manté el nou sostre al perímetre de l’illa, tot i que no en illa tancada sinó en blocs amb geometria més oberta, i s’obren nous passos que connecten Farigola amb Mare de Déu del Coll i Medes. També es manté el pas amb les escales existents del passatge de Farigola, i es ressitua la zona verda al centre de l’illa, connectant Farigola i Medes.

Pel que fa al segon subàmbit, està format per les parcel·les dels números 24 i 26-28 del carrer de Farigola, amb una superfície de 982 m2. En aquest cas, s’ajusta la volumetria dels edificis per fer l’ordenació compatible amb el manteniment d’un edifici ja existent a l’interior de la parcel·la de Farigola 26-28, de planta baixa i planta pis.