Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Així serà Vallcarca: més habitatge públic, més verd i més vida veïnal

28/09/2018 - 17:41

Urbanisme i infraestructures. Les mesures aprovades al Plenari municipal inclouen les aportacions recollides en el procés de debat amb el veïnat.

El Plenari municipal ha aprovat diverses mesures per reactivar el barri de Vallcarca, preservar-ne el teixit social i realçar-ne el patrimoni amb l’ampliació d’habitatge, d’equipaments, de zones de trobada i verd urbà; l’impuls de l’activitat comercial i cooperativa, i l’adequació de l’espai públic. El projecte s’ha definit a partir d’un concurs d’idees i un procés de debat amb els veïns i les veïnes.

La nova ordenació urbanística per al conjunt del barri de Vallcarca i els Penitents s’ha definit amb la modificació del Pla general metropolità (MPGM), que preveu actuacions en l’àmbit comprès entres els carrers de la Farigola, de Cambrils, de Calendau, de Gustavo Bécquer i l’avinguda de Vallcarca.

En concret, el pla inclou la construcció de 91 habitatges socials, l’ampliació de zones verdes en més de 800 metres quadrats i l’impuls de nous espais de trobada. Entre altres, es crearà una gran plaça central oberta i polivalent que inclourà horts i plantacions de fruiters per realçar el nou valor patrimonial rural del barri i l’autogestió veïnal.

A més, la masia Can Carol i La Fusteria, dos espais emblemàtics del barri, es rehabilitaran per acollir un nou casal de barri i un nou equipament municipal que es destinarà a usos prioritzats per al veïnat, respectivament.

D’altra banda, es preveu la construcció de 143 habitatges privats en edificis que preservaran els baixos per a comerços o altres activitats consensuades amb els veïns i les veïnes.

Un futur amb mirada veïnal

El futur del barri de Vallcarca s’ha definit en un procés amb diverses fases. Inicialment es va convocar un concurs d’idees, a iniciativa de la Taula de Treball d’Urbanisme de Vallcarca, que va donar com a proposta guanyadora el projecte Arrels, que destacava els recursos, les infraestructures i el patrimoni històric i identitari del barri.

La remodelació va seguir un procés participatiu de debat ciutadà per enriquir la proposta i incorporar-hi noves aportacions, que es van recollir en l’MPGM.

Altres mesures aprovades

També s’ha aprovat el pla per reordenar l’espai urbà que envolta l’Hospital Militar – Farigola, amb l’objectiu d’ajustar l’àrea als canvis urbanístics del barri, i la mesura per actuar al carrer de la Farigola, 21-25 i 34-40, que preveu conservar-hi la pedrera, millorar la funcionalitat de la via pública i l’accés als espais verds, i millorar les condicions perquè la llum del sol arribi bé als edificis de l’entorn.

 

Comparteix aquest contingut