Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Adjudicades tres noves promocions de cohabitatge

31/07/2020 - 13:12

Tres cooperatives construiran nous edificis en solars municipals situats als districtes de Sants-Montjuïc, Sant Andreu i Nou Barris.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació, ha fet públiques les propostes guanyadores del concurs per a construir nous edificis en règim de cessió d’ús. Tres cooperatives construiran noves promocions de cohabitatge en terrenys municipals als districtes de Sants-Montjuïc, Sant Andreu i Nou Barris.

Les cooperatives adjudicatàries han estat La Mangala (Sotrac), per a la construcció d’una promoció de 45 habitatges de protecció oficial al carrer de la Constitució, número 43; Cohabitem Sant Andreu, per a la construcció d’una promoció de 30 habitatges de protecció oficial al carrer sense nom, núm. 10-12, de les Casernes de Sant Andreu; i Cohousing Barcelona, SCCL, per a la construcció d’una promoció de 27 habitatges de protecció oficial al carrer Aiguablava, 74-76, de Trinitat Nova.

Totes elles es van presentar per concurs públic i a partir del projecte social cooperatiu presentat van ser seleccionades per a una segona fase en la qual s’han tingut en compte la relació del projecte arquitectònic amb l’espai i criteris com el confort acústic i l’eficiència energètica de les propostes. Els tres projectes suposaran la construcció d’un total de 102 nous habitatges cooperatius.

 

Barcelona, la primera ciutat de l’Estat amb projectes de cohabitatge en marxa

Aquesta és la segona licitació pública de solars que ha posat en marxa l’Ajuntament de Barcelona. La primera licitació es va publicar el novembre de 2016, en la qual s’hi van presentar 16 projectes per a 7 solars que s’oferien. Finalment se’n van adjudicar quatre per a construir-hi un total de 89 habitatges en règim de cohabitatge als districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Nou Barris i Sant Martí. Actualment, tres d’aquestes quatre obres ja estan en marxa.

La segona licitació, doncs, reforça un dels eixos d’actuació del consistori inclosos al Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, centrat en l’ampliació del parc públic d’habitatge a la ciutat de Barcelona, oferint noves oportunitats a cooperatives i promotores socials d’habitatge. A dia d’avui, s’ha posat a disposició del moviment cooperatiu un total de 10 solars per a construir-hi uns 250 habitatges. A aquests projectes, a més, cal afegir-ne dos que ja estan en funcionament. Es tracta de dos edificis amb 5 i 28 habitatges en règim de cooperació on els veïns ja hi viuen, als carrers Princesa, 49, al districte de Ciutat Vella, i al carrer Constitució, 85, al districte de Sants-Montjuïc.

El proper pas serà començar a treballar en un conveni que reguli la provisió als promotors socials d’habitatge de sòl municipal d’habitatge de lloguer i cessió del dret d’ús (cohabitatge). Aquest fet permetria una adjudicació més ràpida i menys feixuga que les licitacions. En aquest sentit, la voluntat de l’Ajuntament és potenciar el model del cohabitatge, i per això té per objectiu posar en mans d’operadors socials la promoció d’uns 600 habitatges dirigits a pal·liar l’emergència d’habitatge, una part dels quals estaria destinada a la cessió del dret d’ús.