Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Un edifici de Sant Martí, entre els projectes guanyadors del segon concurs de cobertes verdes

19/04/2021 - 15:37

Cobertes verdes. D'aquí a un any, la coberta de l'edici d'habitatges de l'avinguda Diagonal, 97-99, comptarà amb un hort urbà, biodiversitat, aprofitament pluvial i espais de reunió per al veïnat.

El segon concurs de cobertes verdes promou la implantació de més terrats verds a la ciutat amb la participació i el lideratge de la ciutadania. La transformació de les deu cobertes guanyadores suposarà una ampliació del verd urbà de 2.055 metres quadrats dels quals gaudiran un total de 362 habitatges.

Al segon concurs de cobertes verdes, impulsat a través de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà, s’hi han presentat un total de 47 propostes, 33 de les quals van passar a la segona fase del concurs. D’aquestes propostes n’han sortit els 10 projectes guanyadors i els 10 accèssits.

Concretament, a Sant Martí hi ha un dels projectes guanyadors: es tracta d’un edici amb 55 habitatges, situat a l’avinguda de la Diagonal, 97-99, al barri de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou. Comptarà amb 226 m2 de superfície verda i tindrà espais de reunió, un hort urbà, reaprofitament pluvial i biodiversitat. Tot això repartit en una coberta de 320 m2.

Està previst que les obres de les cobertes comencin durant aquest any i s’acabin el 2022.

Projectes seleccionats i criteris

Els deu projectes guanyadors rebran una subvenció del 75% del cost, amb un límit de 100.000 euros per coberta. Pel que fa als deu accèssits (des de l’onzè fins al vintè classificats), rebran una subvenció de 1.500 euros en concepte de despeses tècniques.

La valoració de les propostes ha seguit els criteris següents:

  • Nombre d’habitatges de l’edifici.
  • Plantació de verd i biodiversitat.
  • Cicle de l’aigua, creació de sistemes d’eficiència de reg i recuperació i ús d’aigües pluvials.
  • Millora del comportament energètic i ús de materials sostenibles.
  • Generació d’energia amb sistemes d’energia renovable, aerogeneradors i plaques de captació.
  • Millora paisatgística, visibilitat des dels edificis veïns i des de l’espai públic i integració de la coberta verda a l’edifici.
  • Economia en l’execució, criteris de proporcionalitat entre la intervenció i el resultat.
  • Beneficis col·lectius i socials.

Les propostes seleccionades inclouen elements com horts urbans d’autoabastament, recollida d’aigües pluvials, instal·lacions de generació d’energia renovable, zona de compostatge de residus orgànics i zones d’estada i esbarjo.

Tots els participants en el concurs que no han estat seleccionats, així com altres titulars d’edificis que estiguin interessats en la realització d’una coberta verda, es poden presentar als ajuts a la protecció i millora del paisatge urbà, que atorguen subvencions per fer una coberta verda.

Més detalls sobre les deu propostes guanyadores en aquest enllaç.

Cobertes verdes, clau en la lluita contra l’emergència climàtica

El 2017 es va convocar el primer concurs de cobertes: s’hi van presentar un total de 45 propostes i els 10 projectes guanyadors han suposat un increment de 5.500 m2 de verd a la ciutat.

A més de contribuir a fer de Barcelona una ciutat resilient davant la crisi climàtica, les cobertes verdes aporten un benefici col·lectiu i social per als veïns i les veïnes, que guanyen espais d’estada i oci als seus edificis i desenvolupen una activitat que fomenta la cohesió social.

La Declaració d’emergència climàtica de Barcelona, signada fa més d’un any, preveu accions per augmentar el verd a les cobertes de la ciutat, tenint en compte que es tracta d’una ciutat compacta amb una densitat residencial elevada i amb dèficit d’espais verds. Seguint aquest objectiu de millorar el model actual i les condicions ambientals de la ciutat, a la declaració s’aposta per desenvolupar cobertes i façanes verdes i generadores d’energia.

Comparteix aquest contingut