Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Adjudicada una obra de 14 habitatges de lloguer a Vallcarca-Els Penitents

20/01/2020 - 10:51

Obres. L’obra, que executarà l’empresa Beta Conkret SA, ha estat adjudicada per un import de 2.834.000 euros i tindrà el disseny proposat per l’equip d’arquitectes F2M Francesch-Flavià-Manzano.

L’obra, que executarà l’empresa Beta Conkret SA, ha estat adjudicada per un import de 2.834.000 euros i tindrà el disseny proposat per l’equip d’arquitectes F2M Francesch-Flavià-Manzano.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB), ha adjudicat l’obra de construcció d’un nou edifici d’habitatge públic, destinat a lloguer assequible. Es tracta del projecte previst a l’avinguda de Vallcarca 93-95, al barri de Vallcarca i els Penitents del districte de Gràcia. L’empresa guanyadora d’aquesta licitació ha estat Beta Conkret SA i se li ha adjudicat el contracte per un import de 2.834.000 euros amb I’IVA inclòs.

L’edifici,que es construeix en aquest solar de propietat municipal tindrà 14 habitatges, i ha estat dissenyat i projectat per l’equip d’arquitectes F2M Francesch-Flavià-Manzano.

Es tracta d’una operació de sutura en un solar entre dues mitgeres d’edificis molt diferents tant pel que fa a la tipologia com a la volumetria, i també pel que fa a les alçades.

Se situa, a més a més, entre dos carrers (l’avinguda de Vallcarca, per una banda, i l’avinguda de la República d’Argentina per l’altra) amb un notable desnivell entre ells.

Així doncs, caldrà encaixar en aquest espai un nou edifici que per un dels seus costats (per l’avinguda de la República d’Argentina) presentarà una alçada de planta baixa més 5 pisos, mentre que per l’altra banda (la de l’avinguda de Vallcarca) tindrà una alçada de planta baixa més 2 pisos.

L’edifici, amb una superfície total construïda de 1.862,24 m2, tindrà un espai comunitari exterior en una planta sencera, amb terrassa i zona de trasters.

La distribució també preveu que dels 14 habitatges, n’hi haurà 5 que seran de 2 habitacions, i els altres 9 tindran 3 dormitoris.  Les superfícies útils dels habitatges seran d’entre 55 i 66 m2 en el cas dels de 2 habitacions, i d’entre 75 i 90 m2 en el cas dels habitatges de 3 dormitoris (les superfícies construïdes oscil·len entre els 67 i els 105 m2).

La durada de les obres es preveu de 18 mesos.