Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El 30% dels nous habitatges serà protegit

05/12/2018 - 17:43

El 75% dels barcelonins i les barcelonines podran accedir al parc d’habitatge assequible, que creixerà uns 330 pisos l’any.

La reserva del 30% suposa l’ampliació del parc públic d’habitatge, especialment als barris cèntrics que més pateixen l’especulació immobiliària i la gentrificació, i on la manca de solars dificulta la construcció de pisos protegits. Es calcula que amb la nova regulació més del 50% dels nous habitatges assequibles s’ubicaran en aquests barris.

Dret preferent de compra

La mesura va acompanyada de la declaració de tota la ciutat com a àrea de tanteig i retracte, a fi que l’Ajuntament pugui adquirir de manera preferent solars i edificacions —entre els quals es trobaria aquest 30% d’habitatge protegit— per ampliar el parc d’habitatge públic distribuït així per tots els districtes.

La iniciativa, que implica el sector privat, afectarà tant les noves edificacions com les grans rehabilitacions que superin els 600 metres quadrats. Per tant, es corresponsabilitzarà els promotors immobiliaris privats a l’hora de garantir el dret a una llar digna i adequada.

Es preveu que amb la reserva del 30% s’incorporin al parc d’habitatge assequible uns 330 pisos cada any, una xifra que contribuiria a contrarestar les pujades abusives dels preus del lloguer, que dificulten la preservació dels teixits veïnals.

Els habitatges protegits seran de règim general, i es calcula que un 75% dels barcelonins i barcelonines podran accedir-hi. El preu assequible dels pisos, que determina la Generalitat, seria, avui dia i per un pis de 80 metres quadrats, de 512 euros al mes en cas de lloguer i 136.400 euros en cas de compra.

Aprovació al Plenari municipal

Ambdues mesures van rebre el suport dels grups municipals de Barcelona en Comú, el Grup Municipal Demòcrata, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit dels Socialistes de Catalunya, la CUP – Capgirem Barcelona i els regidors no adscrits Gerard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé, que varen votar a favor de l’aprovació al Ple municipal del 28 de setembre. El Partit Popular de Catalunya va votar-hi en contra i Ciutadans va votar a favor de declarar tot el municipi àrea de tanteig i retracte, però es va abstindre en la protecció del 30%.

Reivindicació social

La nova regulació neix de la reivindicació de les entitats que defensen el dret a una llar digna i que han donat veu a la demanda ciutadana per posar fre a l’especulació immobiliària que obliga els veïns i veïnes a marxar dels seus barris. El grup d’entitats que ha encapçalat la iniciativa està format per la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Observatori DESC, l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) i el Sindicat de Llogaters.

Canvi del paradigma d’habitatge a les ciutats

La mesura s’emmarca dins d’un canvi del model d’habitatge a les grans ciutats, i que segueix l’exemple de grans metròpolis com París, Londres o Nova York, que ja apliquen polítiques de reserva d’habitatge assequible amb èxit des de fa anys. Amb l’aprovació, Barcelona es converteix en la primera ciutat de l’Estat que introdueix aquesta regulació, un pas endavant en la defensa del dret de l’habitatge que s’espera que segueixin altres grans ciutats que pateixen els mateixos problemes per garantir l’accés a una llar digna i adequada.

Terminis d’aplicació i exempcions

Les modificacions del Pla general metropolità s’aplicaran a partir de l’aprovació definitiva de la Subcomissió d’Urbanisme i de l’entrada en vigor amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de la reserva del 30%, n’estaran exemptes les llicències presentades durant els dos anys següents a l’entrada en vigor de la mesura que acreditin haver adquirit els solars per a les noves promocions entre l’1 de juliol de 2016 i l’aprovació inicial. Les llicències presentades entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2016 hauran d’aplicar la protecció del 30% de l’habitatge, però podran presentar un estudi econòmic que justifiqui que aquesta reserva implica la inviabilitat del projecte econòmic. L’Ajuntament avaluarà la proposta i determinarà si la inviabilitat està justificada i comporta l’exempció del 30%, si el projecte permet l’aplicació d’un percentatge més baix de protecció de l’habitatge, i sempre que compleixi els mínims de la legislació catalana, o si s’hi ha d’aplicar la reserva completa del 30% d’habitatge protegit.

En el cas de la declaració de la ciutat com a àrea de tanteig i retracte, aquesta mesura s’aplicarà durant sis anys, prorrogables a sis més, i servirà per aturar operacions clarament especulatives, especialment aquelles que condueixin a l’adquisició de finques per grans fons d’inversió.

Comparteix aquest contingut