Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Accés a l'habitatge i renda bàsica, punts fonamentals del compromís de Barcelona amb el Pilar Social Europeu

29/01/2019 - 13:35

L’Ajuntament de Barcelona ha escollit la renda bàsica i l’habitatge i l’assistència al sensellarisme com els dos compromisos més destacables de la ciutat dins dels 20 principis que conformen el Pilar Social Europeu.

 

L’Ajuntament de Barcelona ha escollit la renda bàsica, per una banda, i l’habitatge i l’assistència al sensellarisme, per l’altra, com els dos compromisos més destacables de la ciutat dins dels 20 principis que conformen el Pilar Social Europeu. La tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha formalitzat el compromís amb aquests principis amb la signatura oficial dels documents. Aquest mateix pas l’estan fent altres ciutats europees, en el marc de la campanya Inclusive Cities for All que impulsa la Xarxa Eurocities, que serà presentada oficialment el proper 21 de febrer a Brussel·les en un acte que tindrà lloc al Parlament Europeu.

Està previst que Laia Ortiz assisteixi igualment a aquesta presentació, representant la ciutat de Barcelona i també com a presidenta del Fòrum Social de la Xarxa Eurocities durant dos anys i fins al passat mes de novembre. Durant aquest període, Ortiz ha liderat les reivindicacions del moviment municipalista per fer del Pilar Social Europeu una eina efectiva que tingui repercussions palpables en la defensa dels drets socials a les ciutats.

El Pilar Social Europeu, aprovat pels dirigents europeus el novembre del 2017 a la Cimera Social de Göteborg, estableix els 20 principis i drets socials bàsics que haurien de guiar l’acció política a Europa per tal d’assolir mercats de treball i sistemes de protecció social el més equitatius possible. El doble compromís de Barcelona (el principi 14 de la renda mínima i el 19 d’habitatge i assistència al sensellarisme) té a veure amb factors molt concrets i amb les polítiques socials impulsades durant els últims anys a la ciutat, com és el cas del projecte B-Mincome per testar l’eficàcia d’impulsar rendes mínimes, o bé la reserva del 30% d’habitatge social en les noves promocions i la inversió rècord fins als 35 milions d’euros anuals en l’assistència a persones en situació de sensellarisme.

Informació i imatge: nota del Servei de Premsa de l’Ajuntament de Barcelona

 

Comparteix aquest contingut